مقاله بررسي عوامل موثر بر هويت اجتماعي دانشجويان دختر دانشگاه شهيد چمران اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه 1 تا 22 منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر هويت اجتماعي دانشجويان دختر دانشگاه شهيد چمران اهواز
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويت اجتماعي
مقاله جامعه سنتي
مقاله مدرنيته (تجدد)
مقاله ارزش هاي سنتي
مقاله ارزش هاي مدرن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده علي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ارشاد فرهنگ
جناب آقای / سرکار خانم: نيازي امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جامعه فعلي ايران به دليل تغييرات و تحولات اجتماعي و مسايل خاص دوران گذار از بعد ارزش  هاي فرهنگي و اجتماعي درگير چالش مي باشد. يكي از مولفه هاي مهم اين تغيير و تحولات دوران گذار، بحث هويت اجتماعي است. در اين پژوهش سعي شده است هويت اجتماعي در بستر تغييراتي كه در نگرش و ارزش هاي افراد ايجاد مي شود مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. براي اين منظور از روش پيمايشي استفاده شده و مورد مطالعه دانشجويان دختر دانشگاه شهيد چمران هستند كه به روش نمونه گيري طبقه اي تعداد 254 نفر انتخاب شده اند. در اين پژوهش ارتباط و تاثير متغيرهاي پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي، تحصيلات والدين، آگاهي اجتماعي از حقوق و وظايف، ميزان دينداري و نگرش به اشتغال با هويت اجتماعي مورد بررسي قرار گرفت. در تجزيه و تحليل داده ها از روش همبستگي و رگرسيون چند متغيره استفاده شده است كه نتايج حاصل از طريق ضريب تعيين R2=0.563 نشان مي دهد كه متغيرهاي مزبور توانسته اند تقريبا 56 درصد واريانس متغير وابسته هويت اجتماعي را تبيين كنند.