مقاله بررسي غلظت باقي مانده سموم آفت کش ارگانوفسفره و کاربامات در منابع تامين آب آشاميدني شهر همدان در سال 1386 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در سلامت و محيط ايران از صفحه 250 تا 257 منتشر شده است.
نام: بررسي غلظت باقي مانده سموم آفت کش ارگانوفسفره و کاربامات در منابع تامين آب آشاميدني شهر همدان در سال 1386
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفت کش هاي ارگانوفسفره
مقاله آفت کش هاي کاربامات
مقاله منابع تامين آب شرب
مقاله همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي رامين
جناب آقای / سرکار خانم: اله رساني علي
جناب آقای / سرکار خانم: شهيدي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آلودگي منابع آب با سموم آفت كش يكي از معضلات زيست محيطي محسوب مي گردد كه در استان همدان به لحاظ وجود زمينه  هاي لازم در کشاورزي رشد قابل توجهي داشته است. به همين منظور مصرف سموم آفت کش بالا بوده و مي تواند تهديد جدي براي منابع تامين آب شرب اين شهر محسوب گردد. هدف از انجام اين تحقيق تعيين غلظت باقي مانده سموم آفت کش ارگانوفسفره هالوژنه کلرپيريفوس و ارگانوفسفره غير هالوژنه ديازينون و سم کارباماته کارباريل در منابع تامين کننده آب شرب شهرهمدان در سال 1386بوده است.
روش بررسي: در اين تحقيق 126 نمونه آب از 7 ايستگاه تامين آب آشاميدني سطحي و زيرزميني شهر همدان در طي 12 ماه در سال 1386 و جهت سنجش باقي مانده سموم مورد مطالعه، جمع آوري و با استفاده از دو روش استخراج فاز جامد و استخراج فاز مايع آماده سازي و به وسيله دستگاه هاي HPLC و GC/MS/MS مورد آناليز قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج مشخص نمود که بيشترين غلظت سم کارباريل و کلرپيريفوس در فصل بهار و خرداد ماه به ترتيب 3.85 ppb و1.8 ppb  و در مورد سم ديازينون مربوط به فصل پاييز و مهرماه به ميزان 36.5 ppb بوده است. حداقل غلظت سموم مورد مطالعه مربوط به فصل زمستان بوده است. بر اساس آزمون آماري آناليز واريانس دو طرفهTwo-Way ANOWA  شده در فصول مختلف اختلاف آماري معني داري وجود داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: مطالعات مختلف نشان دهنده آن است که باقي مانده سموم در منابع آب ارتباط مستقيمي با مقدار سموم مصرفي در اين مناطق دارد و در صورت عدم کنترل مصرف سموم، اين آلاينده هاي مقاوم، تهديد جدي براي سلامت مصرف کنندگان خواهند بود.