مقاله بررسي غلظت عناصر سنگين مس، روي و آرسنيک خاک با استفاده از RS و GIS (مطالعه موردي: حوزه آبخيز کبودرآهنگ، رزن و خونجين – تلخاب در استان همدان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1390 در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه 79 تا 89 منتشر شده است.
نام: بررسي غلظت عناصر سنگين مس، روي و آرسنيک خاک با استفاده از RS و GIS (مطالعه موردي: حوزه آبخيز کبودرآهنگ، رزن و خونجين – تلخاب در استان همدان)
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلزات سنگين
مقاله سيستم اطلاعات جغرافياي
مقاله سنجش از دور
مقاله زمين آمار
مقاله فازي
مقاله منابع آلودگي غير نقطه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خداكرمي لقمان
جناب آقای / سرکار خانم: سفيانيان عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي توفيق الهه
جناب آقای / سرکار خانم: ميرغفاري نوراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق بررسي اثر آلودگي هاي غيرنقطه اي کشاورزي بر ميزان غلظت فلزات سنگين مس، روي و آرسنيک و تهيه نقشه پتانسيل آلودگي خاک به اين عناصر با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي، زمين آمار و سنجش از دور است. با استفاده از روش نمونه برداري سيستماتيک – تصادفي طبقه بندي شده 135 نمونه خاک سطحي (20- 0سانتيمتري) از منطقه اي به وسعت 7262 کيلومتر مربع جمع آوري و غلظت کل عناصر، خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک شامل pH و ماده آلي براي کليه نمونه ها اندازه گيري شد. براي پهنه بندي غلظت فلزات سنگين ابتدا با کمک آناليز همبستگي مکاني، مناسب ترين روش پهنه بندي با استفاده از توابع MAE و MBE انتخاب گرديد. سپس نقشه پهنه بندي غلظت فلزات سنگين روي و مس با استفاده از روش کريجينگ معمولي و مدل نمايي و فلز آرسنيک با استفاده از روش کريجينگ معمولي و مدل کروي تهيه شد. همچنين براي بررسي تجزيه و تحليل نقشه هاي توزيع غلظت فلزات از نقشه هاي کاربري اراضي، زمين شناسي و نقشه برآورد غلظت زمينه فلزات سنگين استفاده شد. نقشه کاربري اراضي با استفاده از سري زماني تصاوير ماهواره اي AWIFS و اعمال طبقه بندي فازي و با کاپاي 0.88 و دقت 90% تهيه گرديد. تجزيه و تحليل نقشه پهنه بندي فلزات سنگين نشان داد که عناصر مس و روي منشا زمين شناسي و کشاورزي دارند و عنصر آرسنيک از مواد مادري منشا مي گيرد ولي فعاليت هاي کشاورزي به دليل مصرف بيش از حد کودهاي شيميايي مي تواند باعث افزايش هر چه بيشتر اين عناصر در خاک شود.