مقاله بررسي غلظت فلوئور در منابع آب شرب خراسان جنوبي (سال 87-1386) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند از صفحه 33 تا 41 منتشر شده است.
نام: بررسي غلظت فلوئور در منابع آب شرب خراسان جنوبي (سال 87-1386)
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلوئور
مقاله آب شرب
مقاله خراسان جنوبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرياري طاهر
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: شريف زاده غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجياني محمود
جناب آقای / سرکار خانم: زراعتكار ولي اله
جناب آقای / سرکار خانم: علي آبادي رقيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فلوئور به مقدار ناچيزي در جيره غذايي افراد وجود دارد و عمده ترين راه جذب آن از طريق آب آشاميدني است. استاندارد 1053 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، ميزان فلوئور در آب را بسته به ميزان دما، بين 0.6 تا 1.7mg/L توصيه مي كند. مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان فلوئور در منابع آب آشاميدني استان خراسان جنوبي انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي، طي يك سال، به روش سرشماري از منابع مختلف آب شرب تحت پوشش شهرها و روستاهاي استان، به روش استاندارد نمونه برداري و در آزمايشگاه با دستگاه اسپكتروفتومتر بررسي گرديد. داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS(ويرايش 11) در سطح a=0.05 مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند.
يافته ها: از مجموع 314 نمونه آب اخذشده، %46.8 از مناطق شهري و %53.2 از مناطق روستايي بود. ميانگين ميزان فلوئور آب شرب در استان 0.5208±0.24 mg/L بود. ميانگين ميزان فلوئور در مناطق شهري، 0.4482±0.15mg/L و در مناطق روستايي 0.5847±0.24 mg/L بود؛ اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود (P<0.001). از نظر منابع تامين آب شرب، ميانگين ميزان فلوئور در چاه با 0.5519±0.23mg/L بيشترين و در چشمه ها با 0.3333±0.22mg/L كمترين ميزان فلوئور را تشكيل مي داد. در بين شهرستان هاي استان، كمترين و بيشترين ميانگين ميزان فلوئور به ترتيب مربوط به بيرجند (0.4790±0.24mg/L) و قاين (0.5958±0.21mg/L) بود.
نتيجه گيري: ميزان فلوئور در منابع آب همه شهرستان هاي استان خراسان جنوبي كمتر از ميزان حداقل توصيه شده است كه ضرورت دارد تلاش جدي جهت حل اين مشكل به عمل آيد.