مقاله بررسي فرآيند مديريت پسماندهاي بيمارستاني در کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در محيط شناسي از صفحه 99 تا 106 منتشر شده است.
نام: بررسي فرآيند مديريت پسماندهاي بيمارستاني در کرج
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيمارستان
مقاله مديريت
مقاله پسماند
مقاله دفع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فضيلي افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ پور مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پ‍ژوهش براي اولين بار با هدف بررسي فرآيند مديريت پسماندهاي بيمارستاني در بيمارستان هاي شهر کرج در سال 1387 انجام شده است. روش گردآوري داده ها مصاحبه و مشاهده و ابزار گردآوري پرسشنامه اي به سبک ليکرت است. همچنين براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي – تحليلي و نرم افزار SPSS استفاده شده است. يافته ها نشان مي دهد که 64 درصد از بيمارستان هاي مورد پژوهش از نظر توليد مواد زايد عفوني وضعيت مطلوبي داشته اند. جداسازي از مبدا در 100 درصد از واحدها انجام مي گيرد، اما اين جداسازي به صورت کامل صورت نگرفته و زباله هاي معمولي بخش ها نيز هنگام حمل با زباله هاي عفوني مخلوط و آلوده مي شوند در مجموع عملکرد فوق وضعيت مطلوبي دارد. 100 درصـــد از بيمارستانها داراي زباله دان ″شرايط مطلوب″ هستند به طوري که در تمام موارد زباله هاي عفوني در ظروف پلاستيکي محکم در دار همراه با کيسه زباله استفاده مي شدند و در 8/81 درصد موارد، جمع آوري زباله از بخش ها به وسيله ظروف مخصوص چرخدار در بسته صورت مي گيرد و 8/81 درصد از جايگاههاي موقت نگهداري زباله، فضاي مناسب با حجم زباله داشته اند. عملکرد حمل و نقل در واحد هاي مورد پژوهش مطلوب بود. در زمينه دفع در 1/9 درصد از واحد هاي مورد پژوهش، زباله هاي عفوني با استفاده از اتوکلاو ضدعفوني و بي خطر سازي و در 1/9 درصد از آنها زباله هاي عفوني سوزانده مي شد. بنابراين مي توان عملکرد فوق را ضعيف توصيف کرد. به طور کلي مي توان نتيجه گرفت که مديريت پسماند در بيمارستان هاي مورد پژوهش در حد مطلوبي صورت نمي گيرد و در يک جمع بندي کلي اين عملکرد در محور هاي تفکيک زباله، جمع آوري زباله از بخش ها، نگهداري موقت و حمل به طور قابل قبول انجام مي گيرد ولي در محور هاي دفع ضعيف است.