مقاله بررسي فراواني، علايم باليني و آزمايشگاهي بيماري هموگلوبينوري حمله اي شبانه در بيماران مراجعه كننده به دانشگاه علوم پزشكي شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه 267 تا 282 منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني، علايم باليني و آزمايشگاهي بيماري هموگلوبينوري حمله اي شبانه در بيماران مراجعه كننده به دانشگاه علوم پزشكي شيراز
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هموگلوبينوري حمله اي شبانه
مقاله كم خوني آپلاستيك
مقاله ترومبوز
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوراني خجسته حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: رمزي ماني
جناب آقای / سرکار خانم: كهن نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هموگلوبينوري حمله اي شبانه (PNH) يك بيماري هموليتيك مزمن است. با توجه به نادر بودن اين بيماري و عدم وجود اطلاعات آماري و اپيدميولوژيك مشخص در مورد آن، هدف از اين مطالعه بررسي فراواني، علايم باليني، علايم آزمايشگاهي و سير بيماري PNH در بيماراني است كه در سال هاي اخير با تشخيص PNH در بيمارستان هاي شيراز بستري شده اند.
مواد و روش ها: در يك مطالعه مقطعي، پرونده 18 بيمار كه از سال 1356 تا 1386 با تشخيص نهايي PNH در بيمارستان هاي نمازي و شهيد فقيهي شيراز بستري شده بودند، مورد بررسي قرار گرفت. جهت جمع آوري اطلاعات بيماران و محاسبات آماري، پرسشنامه اي تنظيم شد كه كليه اطلاعات دموگرافيك، علايم باليني، علايم آزمايشگاهي، تشخيصي و تدابير درماني در آن مد نظر قرار گرفت.
يافته ها: بيماران شامل 11 مرد و 7 زن با ميانگين سني 21±35 سال بودند. شايع ترين علامت باليني كم خوني و رنگ پريدگي در 17 بيمار (94.4%)، ميل به خونريزي در 12 بيمار (66.6%)، زردي و يرقان در 10 بيمار (55.5%)، كم خوني آپلاستيك در 6 بيمار (33.3%) و ترومبوز وريدي در 5 بيمار (27.7%) گزارش شده بود. 50% بيماران در زمان تشخيص با پان سيتوپني مراجعه كرده بودند. بيماران تحت درمان هاي دارويي با پردنيزون، اسيد فوليك، دانازول، آهن و داروهاي ضد پلاكتي قرار گرفته و تجويز خون در 10 بيمار به علت هموگلوبين پايين انجام شد.
نتيجه گيري: PNH يك بيماري نادر و مزمن مي باشد كه بايد در همه بيماران مبتلا به كم خوني هموليتيك مخصوصا در مواردي كه ساير علل شايع و شناخته شده هموليز در آن ها رد شده است، به عنوان يكي از تشخيص هاي احتمالي مدنظر قرار گيرد.