مقاله بررسي فراواني افسردگي در بيماران مبتلا به پرفشاري خون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه 37 تا 41 منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني افسردگي در بيماران مبتلا به پرفشاري خون
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي
مقاله بهداشت همگاني
مقاله پرفشاري خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عراقچيان مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: سيف ربيعي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: زراعتي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: عليرغم شيوع زياد افسردگي و پرفشاري خون، در مورد ارتباط اين دو بيماري با يکديگر توجه زيادي مبذول نشده است. برخي مطالعات نشان داده اند افسردگي مي تواند يک عامل خطر براي پرفشاري خون باشد. از طرفي بيماران مبتلا به پرفشاري خون در معرض خطر بيشتري از نظر بيماري هاي قلبي عروقي هستند. با توجه به روشن نبودن فراواني افسردگي در بيماران مبتلا به پرفشاري خون اين مطالعه جهت روشن ساختن ابعاد اين مشکل انجام گرديد.
روش کار: در مطالعه توصيفي مقطعي حاضر 525 بيمار مبتلا به پرفشاري خون مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر همدان طي سال 1387 مورد بررسي قرار گرفتند. جهت تشخيص افسردگي از پرسشنامه استاندارد بک (Beck) استفاده گرديد. ملاک تعيين افسردگي کسب نمره بالاتر از 18 در اين آزمون بود. اطلاعات از طريق پرسشنامه استخراج گرديد و با نرم افزاز spss-10 و آزمون هاي آماري مجذور کاي و ضريب همبستگي پيرسون مورد مقايسه و تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: فراواني افسردگي در بيماران مبتلا به پرفشاري خون 6/48 درصد گزارش گرديد. بين سن بيماران و افسردگي همبستگي مثبت وجود داشت (r=0.56 pv=0.000). افسردگي در بين زنان شايع تر از مردان بود که از نظر آماري معنادار تلقي گرديد (c2=34 pv<0.05). فراواني افسردگي در افراد متعلق به طبقه اجتماعي پايين تر و در افراد همسر مرده بترتيب نسبت به افراد با طبقه اجتماعي بالاتر و افراد متاهل بيشتر بود (pv<0.05).
نتيجه نهايي: بيماران مبتلا به پرفشاري خون در معرض خطر افسردگي نيز هستند و احتمال وقوع همزمان اين دو بيماري در طول عمر، در زنان به مراتب بيش از مردان است و با توجه به وجود همبستگي مثبت بين پرفشاري خون و افسردگي بنظر مي رسد پرفشاري خون يک عامل خطر براي بروز افسردگي بحساب مي آيد. با توجه به فراواني بالاي افسردگي در اين مطالعه، به نظر مي رسد غربالگري افسردگي و مشاوره روانپزشکي در مبتلايان به فشارخون بايستي بطور جدي تر مورد توجه واقع شود.