مقاله بررسي فراواني بيماري هاي سيستميک در بيماران مبتلا به نوروپاتي قدامي عصب بينايي غيرشرياني مراجعه کننده به بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه 126 تا 132 منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني بيماري هاي سيستميک در بيماران مبتلا به نوروپاتي قدامي عصب بينايي غيرشرياني مراجعه کننده به بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوروپاتي قدامي عصب بينايي غيرشرياني
مقاله بيماري سيستميک
مقاله عامل خطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس زاده سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي فلاورجاني خليل
جناب آقای / سرکار خانم: صالحيان مهران
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان سنجري مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: صديق نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: عوامل خطرزاي متعددي براي ابتلا به نوروپاتي قدامي عصب بينايي غيرشرياني(NAION=Nonarteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy)  دخيل دانسته شده اند ولي عامل اصلي ايجاد اين بيماري همچنان ناشناخته مانده است. هدف از اين مطالعه بررسي فراواني بيماري هاي سيستميک در بيماران مبتلا به نوروپاتي قدامي عصب بينايي غيرشرياني مراجعه کننده به بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص) با توجه به فقدان مطالعه مشابه در ايران بوده است.
روش بررسي: در اين مطالعه که از مقطعي گذشته نگر بود، کليه مراجعين مبتلا به 
NAION که از آغاز سال 1382 تا پايان سال 1384 به درمانگاه چشم بيمارستان حضرت رسول (ص) مراجعه کردند، وارد مطالعه شدند و از نظر مشخصات دموگرافيک و انواع بيماري هاي سيستميک شامل ديابت، فشارخون بالا، هيپر ليپيدمي، بيماري هاي کليوي و بيماري هاي روماتولوژيک، مورد بررسي قرار گرفتند. اطلاعات از پرونده بيماران گردآوري شد و با نرم افزار spss  آناليز شد. مقايسه دروني و نيز مقايسه اطلاعات مربوط به شيوع ديابت و فشارخون بالا در اين مبتلايان، با شيوع اين دو بيماري سيستميک در جمعيت عمومي ايران صورت گرفت. داده ها با آزمون مجذور کاي آناليز شدند.
يافته ها: در کل 51 بيمار وارد مطالعه شدند که ميانگين سني آن ها
51.5±9.93 سال بود. در %21.6 از بيماران، درگيري دوطرفه چشم ها مشاهده شد. نسبت زن به مرد تقريبا برابر بود. شايع ترين بيماري هاي سيستميک به ترتيب ديابت، فشارخون بالا، هيپرليپيدمي و بيماري کليوي با شيوع %39.2، %37.3، %35.5 و %3.9 بودند. شيوع فشارخون در نمونه هاي اين طرح در محدوده بالاي 45 سال به طرز معني داري بيشتر از جامعه ايراني بود (p=0.004). همچنين شيوع ديابت نيز از جمعيت تهران بالاتر بود (p<0.001).
نتيجه گيري: ديابت، فشارخون بالا، هيپرليپيدمي و بيماري کليوي، بترتيب شايع ترين بيماري هاي سيستميک همراه با NAION هستند. در بررسي مبتلايان بهNAION ، به اين بيماري ها نيز بايد توجه کرد.