مقاله بررسي فراواني خطاهاي پرستاري، مامايي در پرونده هاي ارجاعي به سازمان نظام پزشكي و بيمارستان امام رضا «ع» كرمانشاه (1380-85) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه 261 تا 266 منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني خطاهاي پرستاري، مامايي در پرونده هاي ارجاعي به سازمان نظام پزشكي و بيمارستان امام رضا «ع» كرمانشاه (1380-85)
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خطاهاي پرستاري
مقاله خطاهاي مامايي
مقاله پرونده
مقاله كرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دارابي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: آملايي خاور
جناب آقای / سرکار خانم: عصاره زادگان مژده
جناب آقای / سرکار خانم: سيفي فرح
جناب آقای / سرکار خانم: رزلانسري حشمت
جناب آقای / سرکار خانم: دارستاني كبري
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فتانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: خطا در عرصه ارايه خدمات سلامت، پديده اي آسيب رسان و در بعضي موارد غيرقابل جبران است. پژوهش حاضر با هدف بررسي فراواني خطاهاي پرستاري و مامايي در پرونده هاي ارجاعي به سازمان نظام پزشكي و بيمارستان آموزش درماني امام رضا(ع) كرمانشاه انجام شد.
روش ها: در اين مطالعه توصيفي كليه پرونده هاي ارجاعي به سازمان نظام پزشكي استان و بيمارستان آموزشي درماني امام رضا«ع» در فاصله سال هاي 1380-85 مورد بررسي قرار گرفت. در پرونده هايي كه پرستاران و ماماها به عنوان مطلع يا متهم فراخوانده شده بودند مطالعه شده و متغيرهاي سن، جنس، شيفت كاري، بخش باليني، نوع خطا و راي صادره شده در فرم اطلاعاتي يادداشت و از طريق نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: از 1500 پرونده ارجاعي به سازمان نظام پزشكي و بيمارستان امام رضا«ع»، 82 مورد مربوط به پرونده هاي پرستاران و ماماها بود. نتايج نشان داد كه 40.24 درصد از خطاها توسط پرستاران و 46.36 درصد از خطاها توسط كاركنان مامايي صورت گرفته است. 12.19 درصد خطاهاي مربوط به بخش اورژانس و مطب هاي خصوصي و 15.85 درصد مربوط به درمانگاه عمومي زنان بود. 28.04 درصد تخلفات در شيفت كاري عصر اتفاق افتاده بود.
نتيجه گيري: ازدحام بيماران، كمبود نيروي متخصص و نبود نظارت كامل بر بيمارستان هاي آموزشي، در بروز قصورات گروه پزشكي نقش دارد. كاهش حجم كاري، افزايش تعداد پرستار تعداد پرستار و ماما و سيستم نظارتي دقيق در كاهش قصورات نقش عمده اي دارد.