مقاله بررسي فراواني کيست هاي تخمدان مقاوم به درمان دارويي در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني (ره) اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1389 در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه 175 تا 181 منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني کيست هاي تخمدان مقاوم به درمان دارويي در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني (ره) اهواز
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيست مقاوم به درمان تخمدان
مقاله آسيب شناسي
مقاله اهواز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدجعفري راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتي نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هدف از اين مطالعه بررسي فراواني انواع کيست هاي تخمدان مقاوم به درمان دارويي مي باشد.
روش بررسي: پرونده بيماراني که با تشخيص کيست تخمدان مقاوم طي سال هاي 1385 و 1386 در بيمارستان امام خميني (ره) اهواز جراحي شدند، از لحاظ سن، اندازه، گزارش سونوگرافي و نتايج آسيب شناسي بررسي و در مجموع 112 نفر انتخاب و از نظر سني به سه گروه کمتر از 20 ،20 تا 40 و بيشتر از 40 سال و از نظر اندازه به کمتر از 5 ، بين 5 تا 9 و بزرگ تر از 9 سانتيمتر تقسيم شدند. اطلاعات جمع آوري شده توسط نرم افزار SPSS 13 مورد آناليز قرار گرفت.
يافته ها: 6/11 درصد کمتر از 20، 8/67 درصد در 20 تا40 و 6/20 درصد بيشتر از 40 سال بودند. کيست هاي عملکردي و آدنوم ها هرکدام با 5/28 درصد شايع ترين نوع بودند. شايع ترين انواع کيست ها در کمتر از 20 سال به ترتيب درموييد، آدنوما و عملکردي هر کدام با 1/23 درصد، در گروه 20 تا 40 سال آدنوماها با 2/34 درصد و در گروه بيشتر از40 سال، کيست هاي عملکردي 1/39 درصد بودند. بر اساس اندازه، در کمتر از 5 سانتي متر، 3/39 درصد، که همگي خوش خيم ،در 5 تا 9 سانتي متر، 1/40 درصد که 4/84 درصد آنها خوش خيم و 6/15 درصد بدخيم و در بزرگ تر از 9 سانتي متر، 6/20 درصد که 6/95 درصد خوش خيم و 4/4 درصد بدخيم بودند.
نتيجه گيري: کيست ها در هر سه رده سني، 9/92 درصد خوش خيم و 1/7 درصد بدخيم بودند. بنابراين مي توان با انجام سونوگرافي و تومورمارکرها آنها را پي گيري و براي همه آنها اقدام تهاجمي، ضروري نمي باشد.