مقاله بررسي فلزات سنگين در ذرات راسب شونده از هواي شهر زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در سلامت و محيط ايران از صفحه 240 تا 249 منتشر شده است.
نام: بررسي فلزات سنگين در ذرات راسب شونده از هواي شهر زنجان
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي هوا
مقاله فلزات سنگين
مقاله ريزش هاي جوي
مقاله زنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهمندكيا زهره
جناب آقای / سرکار خانم: مهراسبي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سخاوت جو محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: حسنعلي زاده مظهر اميرشاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان زاده زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فلزات سنگين موجود درگرد و غبار هوا قادرند مستقيما از طريق بلع و تنفس وارد بدن شوند و يا از طريق ريزش هاي جوي به سطح زمين برسند و پس از آلودگي منابع آب و خاک و ورود به ساختار گياهان از طريق آب و غذا وارد بدن شوند. هدف از اين مطالعه تعيين ميزان ترسيب فلزات سنگين در ريزش هاي جوي و تاثير پذيري اين مقادير از منابع زميني بوده است.
روش بررسي: در اين مطالعه شهر زنجان به پنج ناحيه تقسيم شده است که جمع آوري نمونه هاي ذرات راسب شونده (ريزش هاي خشک) و بارش هاي جوي (ريزش هاي تر)، طي سه فصل پاييز 1387، زمستان 1387 و بهار 1388در اين نواحي صورت گرفته است وسرب ، روي، کادميم و کروم اين ريزش ها به روش جذب اتمي اندازه گيري شده است.
يافته ها: در مطالعه حاضر ميانگين ترسيب فلزات سنگين در ريزش هاي جوي براي سرب 0.082، روي 0.286، کادميوم 0.018 و کروم 0.009 ميلي گرم بر متر مربع در روز بود. ضريب همبستگي بين عناصر سرب – روي برابر بوده است (P<0.01). ضريب همبستگي بين کروم ـ کادميوم بالاتر از0.89  مي باشد (P<0.05). ولي ضريب همبستگي بين کادميوم – سرب و کروم – سرب کم تر و به ترتيب 0.58 و 0.61 است.
نتيجه گيري: مقايسه مقادير در نواحي مختلف نشان داد که منابع صنعتي منتشرکننده فلزات سنگين نقش مستقيمي درترسيب فلزات سنگين ريزش هاي جوي خشک و تر دارد. با توجه به ضرايب همبستگي مي توان نتيجه گرفت که سرب و روي از يک منشا مشترک در منطقه پراکنده مي شوند. اندازه گيري فلزات در ذرات راسب شونده مي تواند نشان دهنده تاثير منابع انسان ساز در کيفيت هوا باشد و مي توان از ذرات راسب شونده به عنوان شاخص آلودگي هوا به فلزات سنگين استفاده نمود.