مقاله بررسي كامپوزيت هاي حاصل از مشتقات سلولوز و نانوذرات باريم استرانسيم تيتانات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي 1388 در علوم و تکنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه 381 تا 388 منتشر شده است.
نام: بررسي كامپوزيت هاي حاصل از مشتقات سلولوز و نانوذرات باريم استرانسيم تيتانات
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كامپوزيت
مقاله ثابت دي الكتريك
مقاله سلولوز استات بوتيرات
مقاله نانوذرات
مقاله باريم استرانسيم تيتانات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همزه يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: رهبري امير حسين
جناب آقای / سرکار خانم: انحصاري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي قنبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، تهيه و خواص كامپوزيت هاي حاصل از سلولوز استات بوتيرات (CAB) و سلولوز استات پروپيونات (CAP) با مقادير مختلف نانوذرات باريم استرانسيم تيتانات (BST) بررسي شده است. نانوذرات باريم استرانسيم تيتانات با فرمول Ba0.77Sr0.23TiO3 به روش سل- ژل تهيه و سپس درجه خلوص و اندازه ذرات آن با روش پراش پرتو X اندازه گيري شد. پس از ساخت كامپوزيت ها با 10 تا 50 درصد حجمي BST، نحوه توزيع نانوذرات در آنها با ميكروسكوپ الكترون پويشي بررسي شده است. ثابت دي الكتريك نمونه هاي آزمون در بسامدهاي 1 و 100 kHz در دماي محيط اندازه گيري شده است. نتايج نشان مي دهد، روش استفاده شده منجر به توليد كامپوزيت هاي يكنواخت و متراكم مي شود. با افزايش مقدار ذرات BST در كامپوزيت، ثابت دي الكتريك آنها زياد مي شود و روند آن از معادله تغييريافته Lichtenecker پيروي مي كند. ثابت دي الكتريك كامپوزيت سلولوز استات پروپيونات با افزايش مقدار نانوذرات افزايش بيشتري را نشان مي دهد. افزون بر اين، با افزايش بسامد اندازه گيري، ثابت دي الكتريك كامپوزيت كاهش مي يابد و مقدار كاهش در مقادير بيشتر نانوذرات BST بيشتر است.