مقاله بررسي كمي برخي عناصر كم مصرف سه گونه مهم مرتعي در مراحل مختلف فنولوژي در سارال كردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در مرتع از صفحه 69 تا 78 منتشر شده است.
نام: بررسي كمي برخي عناصر كم مصرف سه گونه مهم مرتعي در مراحل مختلف فنولوژي در سارال كردستان
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گونه هاي غالب
مقاله عناصر كم مصرف
مقاله مراتع سارال
مقاله كردستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي رحمان ابن
جناب آقای / سرکار خانم: ساعدي كاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مديريت مرتع شناخت عوامل محيطي و ميزان اثر آنها بر پوشش گياهي بسيار حايز اهميت است. اين مطالعه به بررسي اثر دو عامل مهم محيطي يعني خصوصيات خاك و توپوگرافي بر پوشش گياهي بخشي از مراتع ييلاقي البرز مركزي و تعيين سهم هر يك در تغييرات پوشش گياهي منطقه با بهره گيري از روش هاي آناليز چند متغيره پرداخته است. پس از تعيين 30 واحد كاري همگن از نظر توپوگرافي و شناسايي اوليه فلور منطقه، نمونه برداري پوشش گياهي در 320 پلات 1 مترمربعي و در امتداد ترانسكت با ثبت درصد پوشش تاجي گياهان انجام گرديد. براساس وسعت واحدهاي كاري همگن و تيپ هاي گياهي موجود در آن تا 3 نمونه خاك نيز برداشت شد. نتايج حاصل از آناليز خوشه اي 12 زير اجتماع گياهي را در منطقه نشان داد. اين زير اجتماعات سپس به طور كامل از نظر تركيب گياهي تشريح شدند. كاربرد روش هاي رسته بندي نشان داد كه در منطقه مورد مطالعه عوامل توپوگرافي و خاك بر پراكنش جوامع گياهي اثر معني داري داشته كه منجر به تفكيك پنج گروه گياهي گرديد. علاوه بر اين 12 زير اجتماع گياهي منطقه نيز با عوامل محيطي همبستگي نشان دادند. آناليز تقسيم بندي واريانس نشان داد كه 57.4 درصد از تغييرات پوشش گياهي منطقه به وسيله خصوصيات خاك و 39.4 درصد توسط ويژگي هاي توپوگرافي منطقه قابل تشريح است. حدود 3.2 درصد از تغييرات پوشش گياهي منطقه تحت اثر مشترك دو عامل محيطي ذكر شده بوده است.