مقاله بررسي مفاهيم و شاخص هاي نظريه شهر جهاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1390 در باغ نظر از صفحه 29 تا 42 منتشر شده است.
نام: بررسي مفاهيم و شاخص هاي نظريه شهر جهاني
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهاني شدن
مقاله شهر جهاني
مقاله شبکه شهري جهاني
مقاله رتبه بندي شهرهاي جهاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: قرخلو مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيروس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي تاثيرات جهاني شدن بر شهرها و پاسخ شهرها به فشارهاي ناشي از جهاني شدن، موضوع مطالعات گوناگوني در طول حداقل چهار دهه اخير بوده است. شهرها در طول اين دهه ها به دليل اهميت اجتماعي و اقتصادي، روابط پيچيده اي با جهاني شدن داشته اند. مطالعات درباره اين روابط در حال شکل دادن به يک چارچوب نظري جديد در مطالعات شهري است که نظريه شهر جهاني خوانده مي شود. در مطالعات شهري، اين نظريه جديد با پرسش هايي در رابطه با تاثيرات جهاني شدن بر شهرها و نحوه پاسخگويي شهرها به جهاني شدن آغاز مي شود و با تدوين فرآيندهايي راهنما براي هدايت شهرها به سمت جهاني شدن پايان مي يابد. نظريه شهر جهاني دربرگيرنده محورهاي مطالعاتي ديگري، نظير شناخت تاثيرات جهاني شدن در رابطه با ماهيت جديد شهرهاي معاصر، تعيين معيارهايي براي شناخت شهرهاي جهاني، بررسي خصوصيات اين شهرها، رتبه بندي شهرهاي جهاني و بررسي روابط بين شهرها و شبکه هاي شهري جهاني است.