مقاله بررسي مقابله اي نظام آهنگ فارسي و ژاپني با نگاهي به تکيه زير و بمي هسته اي در دو زبان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در پژوهش زبان هاي خارجي از صفحه 5 تا 26 منتشر شده است.
نام: بررسي مقابله اي نظام آهنگ فارسي و ژاپني با نگاهي به تکيه زير و بمي هسته اي در دو زبان
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژاپني
مقاله فارسي
مقاله آهنگ
مقاله نواخت
مقاله تکيه زير و بمي هسته اي
مقاله ضريب همبستگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدآيت
جناب آقای / سرکار خانم: بي جن خان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم كيا رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف آشکار ساختن تفاوت هاي نظام آهنگ زبان فارسي و نظام آهنگ زبان ژاپني، براي استفاده در گستره هاي زبان شناسي مقابله اي و آموزش زبان انجام پذيرفت. نخست يک توصيف مرجع از نظام آهنگ هر يک از دو زبان در چارچوب نظريه تحقيق برگزيده شد و نظام آهنگ دو زبان در قالب اين دو توصيف مطالعه و مقابله شد و تفاوتي ساختاري بين دو زبان در قالب يک فرضيه براي تحقيق مطرح شد که عبارت بود از وجود تکيه زير و بمي هسته اي Nuclear Pitch Accent (NPA) در فارسي و عدم وجود آن در ژاپني. سپس داده هايي که نماينده کليه الگوهاي آهنگي دو زبان بودند، جمع آوري شد و از پنج دانشجوي زبان ژاپني در ايران و پنج دانشجوي زبان فارسي در ژاپن خواسته شد تا تمامي داده ها را در محيط آزمايشگاهي بخوانند. پس از بررسي و تجزيه و تحليل منحني هاي زير و بمي پاره گفتارهاي ضبط شده، مشخص شد که در هر گروه آهنگي فارسي يکي از گروه هاي تکيه اي دارنده تکيه زير و بمي هسته اي است و برجسته تر از ساير گروه ها ادراک مي شود. در حالي که در زبان ژاپني تکيه واژگاني کليه کلمات در کلام تظاهر مي يابند و هيچ واحدي برجسته تر از ساير واحدها توليد و ادراک نمي شود.