مقاله بررسي مقاومت توده هاي علف هرز يولاف وحشي (Avena ludoviciana) به علف کش کلودينافوپ پروپارژيل در استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در علوم محيطي از صفحه 109 تا 118 منتشر شده است.
نام: بررسي مقاومت توده هاي علف هرز يولاف وحشي (Avena ludoviciana) به علف کش کلودينافوپ پروپارژيل در استان فارس
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص مقاومت
مقاله مقاومت به علف کش
مقاله واکنش به دوز
مقاله زيست سنجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساسان فر حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زند اسكندر
جناب آقای / سرکار خانم: باغستاني ميبدي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرهادي سيدمحمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي مقاومت توده هاي علف هرز يولاف وحشي به علف کش کلودينافوپ پروپارژيل، آزمايش گلخانه اي در سال 1387 در بخش تحقيقات علف هاي هرز موسسه تحقيقات گياه پزشکي کشور انجام شد. تيمارهاي آزمايش شامل 12 توده يولاف وحشي مشکوک به مقاومت در برابر علف کش کلودينافوپ پروپارژيل و يک توده حساس به اين علف کش بودند که از استان فارس جمع آوري شدند. آزمايش واکنش به دوز بر روي 13 توده يولاف وحشي صورت پذيرفت. در اين آزمايش واکنش توده هاي يولاف وحشي در دامنه اي از دوزها شامل 0.25 تا 16 برابر دوز توصيه شده 64) گرم ماده موثره در هکتار) علف کش کلودينافوپ پروپارژيل بررسي شد. تيمار علف کش در مرحله 2 تا 4 برگي يولاف وحشي اعمال شد. شاخص هاي اندازه گيري شده در آزمايش شامل، درصد بوته هاي يولاف وحشي زنده مانده پس از سمپاشي نسبت به شاهد و درصد وزن خشک گياهان هر توده نسبت به شاهد بودند. نتايج اين آزمايش نشان داد که تمامي توده هاي يولاف وحشي مشکوک به مقاومت جمع آوري شده از استان فارس، نسبت به علف کش کلودينافوپ پروپارژيل مقاوم مي باشند. مقايسه شاخص هاي مقاومت توده ها نسبت به توده حساس بر مبناي درصد وزن خشک و تعداد بوته زنده مانده نسبت به شاهد، نشان داد که توده W/F-M2.85 از شهرستان مرودشت بالاترين مقاومت را نسبت به علف کش کلودينافوپ پروپارژيل دارا مي باشد. بطوري که اين توده توانست حتي در 16 برابر دوز توصيه شده (1024 گرم ماده موثره در هکتار) نيز، بيش از 50 درصد وزن خشک و بقاي خود را نسبت به شاهد حفظ کند.