مقاله بررسي مقايسه اي اختلال هاي عاطفي – رفتاري و عملکرد تحصيلي کودکان 7 تا 11 ساله محروم از پدر و عادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در روان شناسي باليني از صفحه 51 تا 59 منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي اختلال هاي عاطفي – رفتاري و عملکرد تحصيلي کودکان 7 تا 11 ساله محروم از پدر و عادي
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال هاي عاطفي- رفتاري
مقاله عملکرد تحصيلي
مقاله محروم از پدر
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمدي الناز
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: عابدين عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: روشن چسلي رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسي اختلال هاي عاطفي – رفتاري و عملکرد تحصيلي کودکان 7 تا 11 ساله محروم از پدر و عادي شهر تهران طراحي و اجرا شد.
روش: روش پژوهش حاضر پس رويدادي بوده و جامعه آماري آن را کليه دانش آموزان پسر و دختر 7 تا 11 ساله مقطع ابتدايي شهر تهران تشکيل مي دهند. جمع آوري نمونه، در دو مرحله انجام گرفت و در نهايت 240 دانش آمور شامل 120 نفر (60 دختر و 60 پسر) که پدرشان فوت كرده و مادر به تنهايي سرپرستي آنها را برعهده داشت و 120 نفر از همکلاسي هاي آنها (60 دختر و 60 پسر) که با هر دو والدشان زندگي مي کردند، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. در مرحله بعد، پرسشنامه فهرست رفتاري کودک (CBCL) بر روي مادران گروه نمونه(N=240)  اجرا شد. همچنين معدل پايان سال کودکان به عنوان ملاک عملکرد تحصيلي آنها در نظر گرفته شد. در نهايت داده هاي به دست آمده با استفاده از شاخصهاي توصيفي و نيز آزمون t براي مقايسه ميانگين گروه هاي مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: تحليل داده ها نشان داد که بين کودکان محروم از پدر و عادي در نمره کلي اختلال هاي عاطفي – رفتاري، نمره کلي اختلال هاي بروني سازي شده و اختلال هاي دروني سازي شده، به نفع کودکان محروم از پدر، تفاوت معني داري وجود دارد. همچنين بين دو گروه در زير مقياس هاي مشکلات عاطفي، اضطرابي، بدني و نافرماني مقابله اي، تفاوت معناداري به دست آمد، اما در زير مقياس هاي مشکلات نارسايي توجه / فزون کنشي و مشکلات رفتار هنجاري تفاوت معني داري وجود نداشت. همچنين نتايج نشان داد که عملکرد تحصيلي کودکان محروم از پدر پايين تر از کودکان عادي است. تحليل نتايج دو جنس در گروه محروم از پدر نيز نشان داد که بين دخترها و پسرهاي محروم از پدر در زير مقياس هاي مشکلات اضطرابي، و نافرماني مقابله اي، تفاوت معناداري وجود دارد. اما در ساير متغيرهاي مورد بررسي بين دو جنس تفاوت معناداري يافت نشد.
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهند که کودکان محروم از پدر بيش از کودکان عادي مستعد انواع اختلال هاي عاطفي – رفتاري (از جمله مشکلات اضطرابي، افسردگي، مشکلات بدني، اختلال نافرماني مقابله اي) و ضعف در عملکرد تحصيلي هستند.