مقاله بررسي مقايسه اي بروز عوارض حاد دو داروي فمارا و لتروفم در بيماران يائسه مبتلا به سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت 1389 در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه 78 تا 87 منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي بروز عوارض حاد دو داروي فمارا و لتروفم در بيماران يائسه مبتلا به سرطان پستان
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوارض حاد
مقاله فمارا
مقاله لتروفم
مقاله يائسگي
مقاله سرطان پستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همتي سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: اثني عشري اميد
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: جوادزاده يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مهار کننده هاي آروماتاز، نقش ثابت شده اي در پيش گيري از عود سرطان پستان دارند. لتروزول شايع ترين داروي مورد استفاده اين گروه در ايران است. داروي لتروزول در ايران با دو نام تجاري فمارا و لتروفم توزيع مي گردد. در اين طرح، ميزان عوارض حاد اين دو دارو مورد مقايسه قرار گرفت.
روش ها: مطالعه اخير، يک مطالعه کارآزمايي باليني بود. تعداد 45 زن يائسه مبتلا به سرطان پستان، پس از سپري کردن مراحل جراحي و شيمي درماني به دو گروه تقسيم شدند؛ گروه اول شامل 30 بيمار تحت درمان با لتروفم و گروه دوم شامل 15 بيمار تحت درمان با فمارا بود. عوارض شايع داروي لتروزول در سه نوبت مطالعه شد.
يافته ها: از مجموع 19 متغير مورد مطالعه، در 7 متغير شامل سردرد، آرترالژي، ميالژي، تهوع، ادم اندام تحتاني، خستگي و سرگيجه تفاوت معني دار در فراواني و شدت عوارض در دو گروه مشاهده گرديد. هفت عارضه فوق، در گروه لتروفم از فراواني و شدت بيشتري برخوردار بوده است.
نتيجه گيري: تفاوت در ميزان عوارض مشاهده شده در دو گروه مورد مطالعه، با سه دليل عمده توجيه پذير است که شامل تفاوت در فراهمي زيستي دو دارو، تفاوت در ميزان کاهش استروژن به دنبال مصرف دارو و در نهايت حجم به نسبت کم نمونه هاي وارد شده به مطالعه مي باشد. توصيه مي شود، در مطالعات آينده علاوه بر استفاده از تعداد نمونه هاي بيشتر، آزمون هم سنگي زيستي و ميزان کاهش استروژن به دنبال مصرف دو دارو، مورد مطالعه و مقايسه قرار گيرد.