مقاله بررسي مقايسه اي تاثير آموزش به دو روش گروهي و لوح فشرده بر كيفيت زندگي كودكان 8 تا 12 ساله مبتلا به آسم مراجعه كننده به كلينيك آسم و آلرژي مركز آموزشي درماني وليعصر زنجان در سال 89-1388 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1390 در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه 78 تا 85 منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي تاثير آموزش به دو روش گروهي و لوح فشرده بر كيفيت زندگي كودكان 8 تا 12 ساله مبتلا به آسم مراجعه كننده به كلينيك آسم و آلرژي مركز آموزشي درماني وليعصر زنجان در سال 89-1388
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله كيفيت زندگي
مقاله آسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اقوامي مژگان السادات
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: جلال‌ منش شمس ‌الملوك‌
جناب آقای / سرکار خانم: زارع رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آسم شايع ترين بيماري مزمن دوران كودكي است كه موجب اختلال در كيفيت زندگي به عنوان يكي از معيارهاي ارزيابي سلامت كودكان مي شود. آموزش هاي برنامه ريزي شده از رموز موفقيت در کنترل سلامتي بيماران مزمن مي باشد، به طوري که متعاقب اجراي آن تا 70 درصد از هزينه ها و ضريب اشغال تخت هاي مراکز درماني کاسته مي شود. لذا اين مطالعه با هدف بررسي مقايسه اي تاثير آموزش به دو روش گروهي و لوح فشرده بر كيفيت زندگي كودكان مبتلا به آسم انجام شد.
روش بررسي: در يک مطالعه نيمه تجربي تاثير مقايسه  اي آموزش به دو روش گروهي و لوح فشرده بر كيفيت زندگي 80 كودك مبتلا به آسم مراجعه کننده به كلينيك آسم زنجان مورد بررسي قرار گرفت. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اي شامل اطلاعات دموگرافيك و کيفيت زندگي  (PedAQLQ)در ابعاد جسماني، روحي – رواني و اجتماعي بود. نمونه ها ابتدا به  روش غير تصادفي انتخاب و سپس به روش تصادفي در دسترس به دو گروه تقسيم شدند. اطلاعات توسط پژوهشگر به روش مصاحبه قبل و يک ماه بعد از آموزش اخذ و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين نمرات و رتبه كيفيت زندگي واحدهاي مورد مطالعه بر اساس رتبه بندي WHO بعد از آموزش در هر دو گروه آموزش لوح فشرده و گروهي ارتقا داشتند. به طوري که به لحاظ آماري تفاوت معناداري در دو روش آموزش مشاهده شد (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر نشان داد که نه تنها آموزش در ارتقاي کيفيت زندگي موثر بوده، بلکه نوع آموزش در تغيير آن نقش بسزايي داشته است. به طوري که آموزش لوح فشرده بر كيفيت زندگي كودكان مبتلا به آسم موثرتر بود، در نتيجه جهت حفظ و ارتقاي کيفيت زندگي اين كودكان اين روش آموزشي توصيه مي گردد.