مقاله بررسي مقايسه اي تاثير گرانيسترون بر پديده آنژيوژنز در دو جنس نر و ماده موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در علوم دارويي (pharmaceutical sciences) از صفحه 227 تا 234 منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي تاثير گرانيسترون بر پديده آنژيوژنز در دو جنس نر و ماده موش صحرايي
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنژيوژنز
مقاله گرانيسترون
مقاله Air Pouch
مقاله جنسيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعتراف اسكويي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: مالكي ديزجي نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي مسلم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هدف از اين مطالعه بررسي مقايسه اي نقش گرانيسترون در آنژيونز در دو جنس نر و ماده با استفاده از مدل air pouch مي باشد.
روش ها: جهت بررسي آنژيوژنز air pouch به كار رفته است. براي ايجاد اين مدل بعد از بيهوش كردن مختصر موش هاي صحرايي نژاد ويستار روز اول و سوم به ترتيب 10 و 20 سي سي هواي استريل به طور زير جلدي در ناحيه پشتي حيوان تزريق گرديد. در روز ششم با تزريق 1 سي سي كاراژنين %1 به داخل pouch مدل التهابي ايجاد شد. گروه هاي درمان، گرانيسترون را با دوزهاي 50 الي 200 ميكروگرم به ميزان يك سي سي به صورت تزريق داخل pouch دريافت كردند. 72 ساعت بعد از تزريق كاراژنين، حيوانات با دوز بالاي هالوتان كشته شدند و pouch باز شده و بافت گرانولوها توزين گرديد. به منظور بررسي آنژيوژنز، محلول درابكين به بافت گرانولوها اضافه شده و بعد از هموژنيزاسيون، سانتريفوژ و صاف كردن، مقدار هموگلوبين موجود در مايع روئي با استفاده از كيت هموگلوبين و توسط دستگاه اسپكتروفتومتر UV در طول موج 540 نانومتر تعيين مقدار شد.
يافته ها: گرانيسترون در جنس مونث تاثير معني داري بر آنژيوژنز نداشت ولي در جنس مذكر با دوزهاي 50، 100 و 200 ميكروگرم، ميزان هموگلوبين در بافت گرانولوماهاي تشكيل شده را به ترتيب با سطح آماري P<0.05، P<0.001 و P<0.05 كاهش داد.
نتيجه گيري: در بررسي پديده آنژيوژنز و همچنين در بررسي تاثير گرانيسترون بر آنژيوژنز، جنسيت به عنوان يك پارامتر مهم، بايد مورد توجه قرار گيرد.