مقاله بررسي مقايسه اي نظرات کارشناسان ترويج و اعضاء شوراها در خصوص توانايي بالقوه مشارکت شوراهاي اسلامي در فعاليت هاي ترويج کشاورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه 15 تا 31 منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي نظرات کارشناسان ترويج و اعضاء شوراها در خصوص توانايي بالقوه مشارکت شوراهاي اسلامي در فعاليت هاي ترويج کشاورزي
این مقاله دارای 17 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت
مقاله شوراهاي اسلامي
مقاله فعاليت هاي ترويج کشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرخي فروزان
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر به بررسي مقايسه اي نظرات کارشناسان ترويج و اعضا شوراها در خصوص توانايي بالقوه مشارکت شوراهاي اسلامي در فعاليت هاي ترويج و توسعه کشاورزي پرداخته است. اين تحقيق از نوع کاربردي و به روش توصيفي و همبستگي مي باشد. جمعيت مورد مطالعه شامل 160 نفر از اعضاي شو راهاي اسلامي روستايي و 60 نفر از كارشناسان ترويج كشاورزي شهرستان کوه دشت مي باشد که از روش نمونه گيري طبقه اي- متناسب براي انتخاب اعضاي شوراهاي اسلامي استفاده شده است. روايي پرسشنامه توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و كارشناسان وزارت جهاد كشاورزي مورد تاييد واقع شد و اعتبار پرسشنامه اعضاي شوراي اسلامي روستايي برابر 0.89 و اعتبار پرسشنامه كارشناسان ترويج كشاورزي برابر 0.94 محاسبه شد. نتايج يافته ها نشان مي دهد که بين ديدگاه کارشناسان و اعضاي شوراهاي اسلامي در خصوص تشويق روستاييان جهت شركت در برنامه هاي ترويجي، راهنمايي و مشاوره مردم جهت حفظ و استفاده بهينه از منابع آبي، دخالت در حل و فصل مسايل مالكيت و بهره برداري اراضي زراعي منطقه، ترغيب مردم جهت يكپارچه سازي و تسطيح اراضي، راهنمايي کشاورزان در استفاده بهينه از نهاده ها و به کارگيري صحيح ادوات و تشويق مردم به مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري ها و ترويج آن در منطقه، اختلاف معني داري وجود ندارد. همچنين بين ديدگاه کارشناسان و اعضاي شوراهاي اسلامي در خصوص همكاري در شناسايي مشكلات كشاورزان و ارايه به مسوولين، تعيين نيازهاي آموزشي و ترويجي روستاييان، شناسايي رهبران محلي و زمينه سازي براي ارتباط آنان با ادارات كشاورزي، زمينه سازي براي برگزاري كلاس هاي ترويجي، همكاري در جلب مشاركت مردم براي حضور در كلاس هاي ترويجي، همكاري در راه اندازي و بهينه سازي كتابخانه هاي روستايي و غيره اختلاف معني داري وجود ندارد.