مقاله بررسي مقدماتي ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه افسردگي کودکان (CDI) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه 159 تا 177 منتشر شده است.
نام: بررسي مقدماتي ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه افسردگي کودکان (CDI)
این مقاله دارای 19 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرسشنامه افسردگي کودکان
مقاله پايايي
مقاله روايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهشيري غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: شيخي منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي عسگرآبادي مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسي مقدماتي ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي پرسشنامه افسردگي کودکان است. نمونه پژوهش شامل 407 دانش آموز 12 الي 14 سال 234) پسر و 173 دختر( است که با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند.
پرسشنامه افسردگي کودکان، مقياس افسردگي کودکان و پرسشنامه افسردگي بک در بين آزمودني هاي پژوهش اجرا شد. نتايج نشان داد که پايايي بازآزمايي و همساني دروني کل پرسشنامه افسردگي کودکان به ترتيب برابر با 0.82 و 0.83 است.
هم چنين همبستگي بين پرسشنامه افسردگي کودکان، مقياس افسردگي کودکان و پرسشنامه افسردگي بک به ترتيب برابر با 0.79 و 0.87 محاسبه شد که بيانگر روايي همگراي پرسشنامه افسردگي کودکان است. نتايج تحليل عاملي تاييدي نشان داد که مدل پنج عاملي پرسشنامه افسردگي کودکان در جامعه ايراني برازش دارد. نتايج آزمون تحليل واريانس نشان داد که ميانگين نمرات کل افسردگي دختران به طور معناداري بيشتر از پسران است. هم چنين ميانگين نمرات کل افسردگي آزمودني هاي 14 سال به طور معناداري بيشتر از آزمودني هاي 12 سال است.