مقاله بررسي موقعيت آناتوميکي کانال فک تحتاني در راديوگرافي هاي پانوراميک بيماران بالاي 25 سال (کرمان سال 1387-1386) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از صفحه 128 تا 135 منتشر شده است.
نام: بررسي موقعيت آناتوميکي کانال فک تحتاني در راديوگرافي هاي پانوراميک بيماران بالاي 25 سال (کرمان سال 1387-1386)
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کانال دنداني فک تحتاني
مقاله راديوگرافي پانوراميک
مقاله سوراخ فک پايين
مقاله سوراخ چانه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقاني جهانگير
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي ملوك
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي زاده عطار محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کانال دنداني فک تحتاني به عنوان يکي از لندمارک هاي طبيعي مهم و بخشي از منديبل که داراي باندل نوروواسکولر مي باشد، داراي اهميت بيولوژيک خاصي است. داشتن اطلاعات کافي از مسير و توپوگرافي و تنوعاتي که در آنها مشاهده مي شود، امري ضروري است. بنابراين، اين پژوهش با هدف بررسي موقعيت آناتوميک کانال فک تحتاني در راديوگرافي هاي پانوراميک بيماران بالاي 25 سال انجام پذيرفت.
مواد و روشها: اين مطالعه مقطعي بر روي 394 پرتونگاري پانوراميک (180 مرد و 214 زن) در محدوده سني 25-53 سال که در دانشکده دندانپزشکي کرمان تهيه شده بودند، انجام گرفت. در اين مطالعه طول و عرض کانال فک تحتاني و فاصله آن از سه نقطه، يک سانتيمتر بعد از سوراخ منديبل، زير فورکاي مولر دوم و يک سانتيمتر قبل از سوراخ چانه تا بردر تحتاني فک پايين در سمت راست و چپ اندازه گيري شدند. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي آماري t و ضريب همبستگي پيرسون و نرم افزار SPSS نسخه 15 استفاده شد.
يافته ها: ميانگين سني افراد 34.59 ± 6.97 بود. طول کانال منديبولار 77.4 ميليمتر، ميانگين عرض کانال منديبولار 3.8 ميليمتر و ميانگين فاصله منديبولار کانال تا بوردر تحتاني منديبل 13.9 ميليمتر بود. به جز پارامتر موقعيت وسط منتال فرامن از بوردر تحتاني در ساير پارامترها بين سمت چپ و راست ارتباط معني داري ملاحظه نشد. ميان افزايش سن با عرض کانال، جز در موقعيت وسط منتال فرامن از بوردر تحتاني منديبل و فاصله منديبولار کانال تا بوردر تحتاني، جز در ناحيه زير فورکاي مولر دوم، در هر دو جنس همبستگي مثبتي وجود داشت. بين سن با طول کانال فک تحتاني همبستگي معني داري ديده نشد. بين جنس و طول کانال ارتباط معني داري مشاهده شد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين پژوهش پيشنهاد مي گردد توجه و دقت بيشتري به موقعيت کانال فک تحتاني در نماي پانوراميک مبذول گردد تا کمترين صدمه را به دستجات عروقي عصبي ناحيه وارد نمايند.