مقاله بررسي مولكولي ژن بتالاكتاماز طيف گسترده تيپ SHV در ايزوله هاي اشريشياكلي و كلبسيلا پنمونيه در نمونه هاي باليني جدا شده از 4 مركز آموزشي و درماني شهر تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1387 در مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران از صفحه 9 تا 17 منتشر شده است.
نام: بررسي مولكولي ژن بتالاكتاماز طيف گسترده تيپ SHV در ايزوله هاي اشريشياكلي و كلبسيلا پنمونيه در نمونه هاي باليني جدا شده از 4 مركز آموزشي و درماني شهر تبريز
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بتالاكتاماز طيف گسترده
مقاله اشريشياكلي
مقاله كلبسيلا پنمونيه
مقاله واكنش زنجيره اي پليمراز
مقاله ژن blaSHV

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مباشركارجدي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نهايي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مبين هايده
جناب آقای / سرکار خانم: پرنور مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي جاويد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: امروزه به دليل استفاده گسترده از سفالوسپورين هاي نسل سوم، شاهد بروز انواع مقاومت دارويي نسبت به اين آنتي بيوتيك ها هستيم. هدف از اين مطالعه، تعيين الگوهاي حساسيت آنتي بيوتيكي و فراواني ژن blaSHV در ايزوله هاي Escherichia coli و Klebsiella pneumoniae از 4 مراكز آموزشي و درماني شهرتبريز (امام خميني، سينا شهدا و كودكان) بود.
روش بررسي: تعداد 41 ايزوله E.coli و 47 ايزوله K. pneumoniae از 4 مركز آموزشي و درماني شهر تبريز جمع آوري شدند. حساسيت آنتي بيوتيكي ايزوله ها به روش Kirby-Bauer آزمايش شد و از روش Combined disk test جهت انجام تست تاييدي استفاده گرديد. نتايج با استانداردهاي Clinical and laboratory standards institute (CLSI) مقايسه و در نهايت ايزوله هاي ESBL مثبت، توسط روش PCR، از نظر ژن blaSHV بررسي شدند.
يافته ها: از ايزوله هاي E.coli و K. pneumoniae به ترتيب 33 (%80.49) و 23 (%91.43) ايزوله به سفتازيديم و 32 (%78.05) و 42 (%89.26) ايزوله به سفرتاكسيم مقاوم بودند. در (%97.56) 40 E.coli ايزوله ESBL مثبت و 7 (%17.07) ايزوله حاوي ژن blaSHV بودند. از 47 ايزوله (%97.87) 46 ,K. pneumoniae ايزوله ESBL مثبت و 12 (%25.53) ايزوله حاوي ژن blaSHV بودند. %100 ايزوله هاي E.coli و K.pneumoniae به ايمي پنم حساس بودند.
نتيجه گيري: با توجه به درصد بالاي مقاومت به سفالوسپورين هاي نسل سوم، انجام دقيق آنتي بيوگرام و پرهيز از تجويز بي رويه آنتي بيوتيك ها در عفونت هاي ناشي از ارگانيسم هاي توليد كننده ESBL، يك ضرورت اجتناب ناپذير است.