مقاله بررسي مولکولي فراواني ويروس هرپس سيمپلکس تيپ 2 در استان هاي اصفهان و چهارمحال و بختياري در سال 1388 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران از صفحه 46 تا 52 منتشر شده است.
نام: بررسي مولکولي فراواني ويروس هرپس سيمپلکس تيپ 2 در استان هاي اصفهان و چهارمحال و بختياري در سال 1388
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويروس هرپس سيمپلکس تيپ HSV-2) 2)؛ PCR؛ ژن gD
مقاله استان اصفهان
مقاله استان چهارمحال و بختياري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي دهكردي پيام
جناب آقای / سرکار خانم: ممتاز حسن
جناب آقای / سرکار خانم: رضاييان عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي رامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: عفونت ناشي از ويروس هرپس سيمپلکس تيپ (HSV-2) 2 اغلب سبب ايجاد هرپس تناسلي در زنان و مردان، هرپس نوزادي و مننژيت غير چرکي مي گردد. ايجاد اين بيماري ها در ارتباط با بيماري ناشي از HIV است و امکان انتقال آن از مادر به نوزاد وجود دارد. اين مطالعه به منظور تعيين شيوع عفونت ناشي از ويروس هرپس سيمپلکس تيپ 2 در مراجعه کنندگان به آزمايشگاه هاي تشخيص طبي و پاتولوژي استان هاي اصفهان و چهارمحال و بختياري به روش PCR صورت گرفت.
روش بررسي: 100 نمونه سرم با ميزان IgG و IgM بالا از بيماران مشکوک جمع آوري شد. در مجموع 82 نمونه (%82) از استان اصفهان و 18 نمونه (%18) از استان چهارمحال و بختياري به آزمايشگاه مرکز تحقيقات بيوتکنولوژي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد منتقل گرديد.  DNAويروس استخراج و آزمايش PCR با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي جهت رديابي ژن gD ويروس هرپس سيمپلکس تيپ 2 انجام شد.
يافته ها: 100 نمونه متعلق به بيماران مشکوک با محدوده سني 1 ماه تا 65 سال بررسي شد. از اين تعداد، 8 نمونه (%8)، واجد قطعه 1013 جفت بازي مربوط به ژن gD ويروس هرپس سيمپلکس تيپ 2 بودند. در اين ميان 5 نمونه (%6.09) مربوط به استان اصفهان و 3 نمونه (%16.66) مربوط به استان چهارمحال و بختياري بود.
نتيجه گيري: فراواني ويروس هرپس سيمپلکس تيپ 2 مشابه ديگر نقاط جهان است. آزمايش PCR براي تشخيصDNA  ويروس در نمونه هاي سرمي مفيد و مي تواند براي تشخيص ويروس هرپس سيمپلکس تيپ 2 در بيماران استفاده شود.