مقاله بررسي ميزان آگاهي دندان پزشکان عمومي و متخصص شهرستان اصفهان نسبت به قوانين و مقررات مرتبط با حرفه دندان پزشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان از صفحه 30 تا 34 منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان آگاهي دندان پزشکان عمومي و متخصص شهرستان اصفهان نسبت به قوانين و مقررات مرتبط با حرفه دندان پزشکي
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قوانين و مقررات حرفه دندان پزشکي
مقاله دندان پزشکان
مقاله آگاهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيرنگ رضا
جناب آقای / سرکار خانم: قشلاقي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني كامران
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آگاهي دندان پزشکان از قوانين و مقررات حرفه اي و شغليشان يک امر ضروري است. با اين وجود به نظر مي رسد آنها در طي گذراندن دوره هاي دندان پزشکي در اين مورد به خوبي آموزش نديده باشند. هدف اين پژوهش بررسي ميزان آگاهي دندان پزشکان شهر اصفهان نسبت به قوانين و مقررات مرتبط با حرفه دندان پزشکي بود.
مواد و روش ها: شيوه پژوهش، توصيفي – تحليلي و نمونه هاي مورد پژوهش 144 نفر از دندان پزشکان عمومي و متخصص شهرستان اصفهان بودند که به صورت تصادفي منظم انتخاب شدند. پس از تهيه پرسشنامه در نه حيطه مختلف، ابتدا پرسشنامه ها در بين نمونه ها توزيع گرديد. سپس داده هاي به دست آمده با استفاده از روش هاي آماري توصيفي و آزمون هاي t-test و ANOVA تحليل شد. P value<0.05 معني دار تلقي گرديد.
يافته ها: ميانگين نمره به دست آمده از پرسشنامه 12.41±3.86 از 30 نمره بود که بيانگر ميزان آگاهي کم دندان پزشکان از قوانين و مقررات حرفه دندان پزشکي است. همچنين ميانگين نمره به دست آمده با جنس، مدرک تحصيلي و سابقه کار ارتباط معني دار نشـان نـداد (p value>0.05). در حالي که ميانگين حاصل با سن و دانشگاه محل تحصيل ارتباط معني داري را نشان داد (p value<0.05).
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که ميزان آگاهي دندان پزشکان شهر اصفهان در مورد مقررات و قوانين حرفه دندان پزشکي کم مي باشد. اين امر ضرورت آموزش مناسب و فراتر از گذشته در اين مورد را در طول دوران تحصيل و يا پس از آن ايجاب مي نمايد.