مقاله بررسي ميزان بکارگيري عوامل پيشگيري کننده از استئوپروز در زنان يائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر ايلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه 49 تا 56 منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان بکارگيري عوامل پيشگيري کننده از استئوپروز در زنان يائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر ايلام
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استئوپروز
مقاله عوامل پيشگيري
مقاله يائسگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شوهاني معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي اميري پريوش
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پوردهكردي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: استئوپروز شايع ترين بيماري متابوليک استخوان است که با ايجاد اختلال ساختاري در استخوان، زمينه را براي بروز شکستگي استخوان مستعد مي سازد. يائسگي، يکي از عمده ترين عوامل خطر استئوپروز مي باشد. اين پژوهش با هدف تعيين ميزان بکارگيري عوامل پيشگيري کننده از استئوپروز در زنان يائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهر ايلام انجام شده است.
روش بررسي: اين پژوهش توصيفي – تحليلي، بر روي 150 نفر زن يائسه داراي مشخصات واحدهاي مورد پژوهش و به روش نمونه گيري سهميه اي انجام گرفت. داده ها به روش مصاحبه، مشاهده و معاينه به کمک پرسشنامه حاوي مشخصات فردي و سوابق بهداشتي، چک ليست علايم و نشانه هاي استئوپروز و چک ليست رژيم غذايي 24 ساعته گردآوري گرديد. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از آزمون هاي آماري کاي دو و دقيق فيشر استفاده شد.
يافته ها: ميانگين سني افراد مورد پژوهش 5.5±54.9 سال بود، 90% واحدهاي مورد پژوهش ورزش نمي کردند، 92.7% نمونه ها به اندازه کافي کلسيم مصرف نمي کردند و 45.3% آنها در معرض نور آفتاب قرار مي گرفتند. همچنين 76.7% نمونه ها از درد مفاصل، 47.3% از درد پشت و 42.7% از ضعف عضلاني رنج مي بردند. بر اساس نتايج متغيرهاي سن (P<0.05)، ميزان کلسيم دريافتي 24 ساعته (P<0.05)، سابقه شکستگي در خانواده (P<0.05)، مصرف ويتامين (P<0.01) D و داروهاي استروييدي (P<0.05) بر شدت استئوپروز تاثير گذار بوده اند.
نتيجه گيري: نتايج پژوهش نشان دهنده عملکرد ضعيف زنان يائسه در رابطه با بکارگيري عوامل پيشگيري کننده از استئوپروز است که اين موضوع بايستي مورد توجه قرار گرفته و کليه زنان جامعه در اين مورد آموزش ببينند.