مقاله بررسي ميزان تجمع نيترات و آمونيوم در نيمرخ خاک تحت رژيم هاي آبي و کودي مختلف با استفاده از مدل LEACHM که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در علوم محيطي از صفحه 95 تا 108 منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان تجمع نيترات و آمونيوم در نيمرخ خاک تحت رژيم هاي آبي و کودي مختلف با استفاده از مدل LEACHM
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل LEACHM
مقاله نيترات
مقاله آمونيوم
مقاله نيمرخ خاک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهمني اميد
جناب آقای / سرکار خانم: برومندنسب سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: بهزاد مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري عبدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شستشوي نيترات و آمنيوم از زمين هاي کشاورزي مي تواند سبب کاهش قابل توجه کود نيتروژن گردد و تغييرات زيادي در اين کاهش مشاهده و گزارش شده است. هدف از اين مطالعه بررسي ميزان تجمع نيترات و آمونيوم در نيمرخ خاک در طي اعمال تيمارهاي مختلف آبياري و کودي بوده است. ميزان نيتروژن تجمع يافته و غلظت آن تحت سه سطح کود و سه رژيم آبياري در منطقه خوزستان ايران مورد مطالعه قرار گرفت. تيمارهاي آبياري شامل تيمار آبياري کامل I1 و ساير تيمارها 85 درصد (I2) و 70 درصد (I3) از مقدار تيمار I1 بودند. مقادير نيتروژن شامل (N1)150، (N2)250 و (N3)350 کيلوگرم اوره در هکتار بود. جمع آوري نمونه هاي از خاک با فاصله زماني يک ماه و در عمق هاي 0-30، 30-60، 60-90 و 90-120 صورت گرفت. از مدل LEACHM جهت شبيه سازي مقادير نيترات و آمونيوم در لايه هاي مختلف خاک و مقايسه آن با مقادير مشاهده اي استفاده شد. ميزان سطح کود و آب کاربردي تاثير بسزايي در تجمع آمونيوم و نيترات از خود نشان دادند. بيشترين مقدار نيترات در تيمار I3N3 و در آمونيوم در تيمارهاي I3N3 و I3N2 در طول مطالعه به ثبت رسيد. در طول زمان نيترات به اعماق پايينتر نشسته شد و در آخرين نمونه گيري در شهريور غلظت آن در عمق 0-30 به صفر رسيد. با تغيير مقادير نيتريفيکاسيون، دنيتريفيکاسيون و تصعيد، واسنجي مدل LEACHM براي سه سطح ازت انجام شد و کارايي مدل بعد از واسنجي به طور محسوسي افزايش يافت به طوري که دامنه ضريب ويلموت بعد از واسنجي براي نيترات و آمونيوم به ترتيب 0.56 تا 0.98 و 0.76 تا 0.96 بود.