مقاله بررسي ميزان مشارکت عشاير بخش ديشموک، در طرح هاي توسعه روستايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه 101 تا 118 منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان مشارکت عشاير بخش ديشموک، در طرح هاي توسعه روستايي
این مقاله دارای 18 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت
مقاله CBOs
مقاله نظريه بنياني
مقاله توسعه روستايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ورمزياري حجت
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه با توجه به شرايط خاص کشورهاي در حال توسعه و نرخ فزاينده شهرنشيني و مشکلات ناشي از آن، توسعه روستايي از اهميت مضاعفي برخوردار است. توسعه روستايي، راهبردي است که در نهايت به افزايش اعتماد به نفس، خلاقيت و در يک مفهوم، توانمندسازي روستانشينان، به خصوص قشر محروم و فقير منجر مي شود. تحقيق حاضر به بررسي ميزان مشارکت پذيري عشاير نيمه کوچ نشين بخش ديشموک، از توابع شهرستان دهدشت، استان کهکيلويه و بويراحمد، در پروژه هاي توسعه اي و چالش هاي موجود پرداخته است. پژوهش از نوع کيفي بوده و با استفاده از روش نظريه بنياني و تکنيک ارزيابي سريع روستايي انجام شده است. ابزار جمع آوري اطلاعات، مشاهده و مصاحبه نيمه ساختار يافته است. پايايي تحقيق با استفاده از طريق يادداشت برداري نکات مهم مصاحبه و برقراري تعامل مطلوب با مصاحبه شونده و روايي آن از طريق استراتژي «بازخور مشارکت کننده» تامين گرديد. همچنين از استراتژي مثلث سازي به منظور افزايش روايي و پايايي استفاده شد. اعضاي نمونه به روش نمونه گيري هدفمند تصادفي انتخاب شد. در مجموع، نه روستا از سه دهستان مطالعه گرديد. بر اساس يافته هاي پژوهش، برخلاف تصور قبلي محقق، روستاييان از رغبت و انگيزه بالايي براي مشارکت برخوردار بودند؛ اگرچه از نظر مالي به شدت در تنگنا قرار داشتند. خريد و اعطاي زمين به دولت براي ساخت مدرسه و انجام کارهاي ساختماني آن به طور رايگان، مشارکت در احداث جاده و غيره، از جمله مهمترين نمودهاي مشارکت روستايي در روستاهاي مورد مطالعه به شمار مي رفت. با وجود مشارکت پذيري بالاي مردم، بستر مساعد براي همياري داوطلبانه و پايدار آنان در کشاورزي و ساير پروژه هاي فقرزدايي فراهم نگرديده بود. علت عمده اين مساله نبود تشکل هاي محلي توانمندساز، از قبيل CBOs و NGOs و نيز مرکز ترويج و خدمات جهاد کشاورزي بود. پيشنهاد مي شود به منظور ايجاد محيط توانمندساز، نهادهاي محلي، به خصوص مرکز ترويج و خدمات جهادکشاورزي در منطقه تاسيس و تقويت شوند.