مقاله بررسي ميزان همبستگي پارامترهاي سفالومتري افقي وابسته به پلان افقي حقيقي با برخي از پارامترهاي افقي و عمودي معمول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران) از صفحه 289 تا 295 منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان همبستگي پارامترهاي سفالومتري افقي وابسته به پلان افقي حقيقي با برخي از پارامترهاي افقي و عمودي معمول
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موقعيت طبيعي سر
مقاله پلان افقي حقيقي
مقاله همبستگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين ‌زاده نيك طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: طهوري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مومني سيده نفيسه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: استفاده از پلان هاي مرجع اينتراکرانيال براي ارزيابي قدامي – خلفي روابط فکي به طور ذاتي قابل اعتماد نيست، ولي همچنان به طور وسيعي اين پلان ها در ارزيابيهاي سفالومتريک، جهت تشخيص و درمان بيماران ارتودنسي به کار مي روند. هدف از انجام اين مطالعه بررسي ميزان همبستگي دو آناليز وابسته به پلان اکستراکرانيال True Horizontal (TH/AB و TH-Wits) با آناليزهاي افقي و عمودي که به صورت معمول انجام مي گيرد، مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي مقطعي از چهل بيمار بالغ شامل بيست زن و بيست مرد در محدوده سني 18-24 سال، راديوگرافي لترال سفالومتري در حالت موقعيت طبيعي سر تهيه شد. افرادي که سابقه مشکلات کرانيوفاسيال و يا درمانهاي ارتودنسي داشتند از مطالعه خارج شدند. تمام راديوگرافي ها به وسيله يک نفر و يک دستگاه تهيه شد. تريسينگ انجام گرفت و صحت آن به وسيله دو متخصص ارتودنسي تاييد گرديد و ضريب کاپا براي تعيين توافق بين آن دو تعيين شد. آناليز همبستگي انجام گرديد و ضريب همبستگي Pearson بينTH/AB ، TH-Wits، با پارامترها و آناليزهاي افقيWits ، Harvold, Wylie،APP-BPP ،Schwartz ، زاويه ANB و پارامترهاي عموديSn-GoGn ،S-Go/N-Me ،TH-GoGn  و مجموع زواياي خلفي مشخص گرديد.
يافته ها: در بررسي همبستگي با پارامترهاي افقي بيشترين همبستگي، به ترتيب بين پارامترهاي
TH-Wits ،TH/AB  با پارامتر زاويه اي  (0.73) ANBو APP-BPP (0.67 و 0.61) ديده شد. TH-Wits باHarvold, Wylie ،Schwartz  و Wits همبستگي معني داري نشان نداد.  TH/ABنيز با Wylie و Wits همبستگي معني دار نداشت.
 TH-Witsو TH/AB همبستگي معني داري با پارامترهاي بعد عمودي داشتند. هر دو بيشترين همبستگي را با مجموع زواياي خلفي نشان دادند. TH/AB همبستگي معني داري با S-Go/N-Me نداشت.
نتيجه گيري: در استفاده از TH-Wits و TH/AB بايد توجه داشت که اين دو از بعد عمودي متاثر مي شوند و با آناليزهاي خطي افقي همبستگي معني داري نشان نمي دهد.