مقاله بررسي نتايج تست سه گانه و به دست آوردن شاخص ميانه سرم مارکرها جهت تشخيص زودرس آنومالي هاي جنيني در سه ماهه اول بارداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت 1389 در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه 21 تا 26 منتشر شده است.
نام: بررسي نتايج تست سه گانه و به دست آوردن شاخص ميانه سرم مارکرها جهت تشخيص زودرس آنومالي هاي جنيني در سه ماهه اول بارداري
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تست غربالگري
مقاله سه ماهه اول بارداري
مقاله Free &#946-hCG؛ PAPP-A؛ Nuchal Translucency
مقاله سندرم داون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورجواد منيره
جناب آقای / سرکار خانم: دادگر سلمه
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تشخيص زودرس آنومالي ها در اوايل بارداري و ختم آن ها مي تواند از به دنيا آمدن نوزادان معلول که سربار خانواده و جامعه مي باشند، جلوگيري نمايد. هدف از مطالعه حاضر اين است که با انجام تست سه گانه و به دست آوردن شاخص ميانه (Median) سرم مارکرها آنومالي هاي مادرزادي را در سه ماهه اول بارداري تشخيص داد.
روش کار: اين مطالعه آينده نگر بر روي 127 نفر از زنان باردار با سن حاملگي 11 هفته تا 13 هفته و 6 روز مراجعه کننده به درمانگاه هاي مامايي بيمارستان اختصاصي زنان ام البنين در سه ماهه اول بارداري از بهمن ماه 87 لغايت ارديبهشت 88 انجام شد. همگي بيماران توسط يک نفر متخصص سونوگرافي در بيمارستان ام البنين (س) سونوگرافي شده و CRL (طول نشسته جنين) و NT (Nuchal Translucency)  آن ها اندازه گيري شد و در فرم پرسشنامه بررسي نتايج تست سه گانه ثبت گرديد. سپس Free b-hCG و PAPP-A در سرم اين مادران اندازه گيري و نتايج در فرم پرسشنامه ثبت مي شد.
يافته ها: ميزان NT بين 7/2-1/1 ميلي متر با ميانگين 62/1 ميلي متر بود. در اين مطالعه مشخص شد که ميزان NT در مادران مسن (35≤) بالاتر از ساير گروه هاي سني است. سطح سرمي  Free b-hCGو PAPP-A با افزايش سن مادر ارتباطي نداشت. از روي نتايج آزمايشگاهي سرم مارکرها براي Free b-hCGو PAPP-A ميانه آن ها محاسبه شد. ميانه براي Free b-hCG، 127.30ng/mL و ميانهPAPP-A ، 24.688mg/L به دست آمد.
نتيجه گيري: مي توان از نتايج اين مطالعه و داشتن شاخص ميانه هاي Free b-hCG وPAPP-A ، با محاسبه MoM و NT براي هر بيمار و با درنظر گرفتن سن مادر، سن حاملگي و ساير متغيرها ريسک پايه براي بروز آنومالي جنيني را به دست آورده و با بهره گيري از نرم افزارهاي اختصاصي، آنومالي هاي مادرزادي را در سه ماهه اول بارداري تشخيص داد.