مقاله بررسي نقش آموزشگاههاي آزاد سازمان آموزش فني و حرفه اي شهرستان رشت بر توسعه فراگير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه 157 تا 176 منتشر شده است.
نام: بررسي نقش آموزشگاههاي آزاد سازمان آموزش فني و حرفه اي شهرستان رشت بر توسعه فراگير
این مقاله دارای 20 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله توسعه
مقاله آموزشگاههاي آزاد
مقاله فردي
مقاله فرهنگي
مقاله اجتماعي
مقاله اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: افقي نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام تحقيق حاضر بررسي نقش آموزشگاههاي آزاد شهر رشت در مورد تاثير اين نوع آموزشها بر توسعه تواناييهاي فردي، فرهنگي، مناسبات اجتماعي و اقتصادي بوده است. براي دستيابي به هدف فوق در چهار شاخص كلان توسعه، فردي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، 12 شاخص خرد به ترتيب و تفكيك زير مطرح گرديد: الف- توسعه تواناييهاي فردي (افزايش اعتماد به نفس – افزايش توانايي اتخاذ تصميمات صحيح – افزايش ابتكار عمل)؛ ب – توسعه فرهنگي (گسترش فرهنگ مطالعه – شناخت بيشتر نسبت به اهداف آموزش، غني كردن اوقات فراغت)؛ ج – توسعه مناسبات اجتماعي (بهبود روابط اجتماعي – كمك به حل منطقي مشكلات فردي و اجتماعي گسترش و مهارت هاي فردي و اجتماعي)؛ د- توسعه اقتصادي (تسريع در پيدا كردن شغل – استفاده بيشتر از تسهيلات مربوط به حرفه گسترش مهارت هاي درآمدزا). سوالات تحقيق در مورد تفاوت ميان مربيان و كارآموزان از نظر متغيرهاي نظير نوع ديدگاه، جنسيت، تحصيلات، گروههاي سني، رشته هاي آموزشي كه بيشترين فراواني را دارند، با عنايت به تاثير آموزشهاي آزاد بر توسعه مورد توجه قرار گرفت. روش تحقيق از نوع کمي و تکنيک پيمايشي بوده است. جامعه آماري مورد مطالعه، كليه آموزشگاههاي آزاد در رشته هاي مختلف شهر رشت در نيمه دوم سال 80 و نيمه اول سال 81 در بر گرفته است.
حجم نمونه 170 نفر از مربيان و170 نفر هم از كارآموزان بوده است. ابزار تحقيق از پرسشنامه محقق ساخته بود که براي سنجش پايايي ابزار مذکور از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شده است. ميزان ضريب آلفا براي هر چهار شاخص کلان بالاي %80 بوده است كه پايايي را کاملا مورد تاييد قرار مي دهد. جهت تجزيه و تحليل سوالات تحقيق از آزمون هاي آماري  (T-Test)و آناليز واريانس (ANOVA) استفاده شده است.
يافته هاي تحقيق در سه گروه جداگانه يعني الف- مربيان، ب- كارآموزان، ج- مربيان و كارآموزان بدست آمده است در بخش الف و ب تفاوت معني داري در ميان شاخص هاي کلان توسعه فردي، اجتماعي و اقتصادي وجود نداشت اما در بعد توسعه فرهنگي تفاوت معني دار وجود داشت. در بخش ج نيز در ميان هر چهار شاخص کلان توسعه تفاوت معني داري مشاهده نگرديد. به ديگر سخن هر دو گروه مربيان و کارآموزان داراي ديدگاه يکساني در زمينه تاثير آموزشگاههاي آزاد بر توسعه فراگير بودند.