مقاله بررسي نقش آموزش در تحقق اهداف تعاوني ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در پيك نور- علوم انساني از صفحه 44 تا 65 منتشر شده است.
نام: بررسي نقش آموزش در تحقق اهداف تعاوني ها
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله اهداف سازماني
مقاله تعاون
مقاله مديريت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دلير مالك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، ضمن مرور مفاهيم آموزش و مباحث سازماني آن، سه فرضيه در باب نقش آموزش نيروي انساني اداره كل تعاون در افزايش توانايي ها و مهارت شغلي، فرايند تصميم گيري و ارتباطات سازماني بررسي مي شود. جامعه آماري شامل همه كاركنان اداره كل و، همچنين، اداره‌هاي تابع تعاون كل استان تهران است. اطلاعات با پرسش نامه كتبي طيف ليكرت جمع آوري و با استفاده از آزمون مقايسه ميانگين با مقدار ثابت (T-test)، آزمون خي – دو (Chi-square test) و آزمون دوجمله اي يا نسبت (Binomial Test) فرضيات پژوهش ارزيابي شد. آزمون هاي آماري، هر سه فرضيه را تاييد كرده و نتايج و پيشنهاداتي نيز مطرح شده است.