مقاله بررسي نگرش کارمندان زن آموزش و پرورش کرج به وضعيت مشارکت زنان در تصميم گيري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه 95 تا 115 منتشر شده است.
نام: بررسي نگرش کارمندان زن آموزش و پرورش کرج به وضعيت مشارکت زنان در تصميم گيري
این مقاله دارای 21 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصميم گيري
مقاله دانش
مقاله اطلاعات
مقاله قدرت
مقاله پاداش
مقاله مشارکت
مقاله آمادگي سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيرين علي
جناب آقای / سرکار خانم: فاميل تخمه چي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش پيش رو، که نگرش کارمندان زن شاغل در سازمان آموزش و پرورش کرج را به وضعيت مشارکت زنان در تصميم گيري مورد بررسي قرار مي دهد، بر چهار پايه اصلي بررسي ميزان عوامل دانش، دست رسي به اطلاعات، قدرت، و پاداش، براي فراهم کردن مشارکت زنان در مراحل هفت گانه تصميم گيري استوار است. روش پژوهش، توصيفي و از نوع ميداني است و براي گردآوري داده ها نيز از پرسش نامه و مطالعات کتاب خانه يي استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش را 137 زن شاغل در بخش هاي ستادي آموزش و پرورش کرج تشکيل مي دهند، که پس از انتخاب 80 نفر از آن ها،به عنوان حجم نمونه و به روش تصادفي ساده، پرسش نامه يي پژوهش گرساخته، با 28 پرسش داراي مقياس پنج درجه يي ليکرت (خيلي کم، کم، تا اندازه يي، زياد، خيلي زياد) در اختيار آن ها قرار گرفت. روايي پرسش نامه، با استفاده از آلفاي کرون باخ، 0.64 به دست آمده است.
نتايج پژوهش نشان مي دهد ميزان آمادگي سازماني زنان، براي مشارکت در فرآيند تصميم گيري، از نظر ميزان دانش، کافي، اما از لحاظ ميزان قدرت و پاداش، کم است، هم چنين، بالا بودن دانش، دست رسي به اطلاعات، قدرت، و دريافت پاداش در زنان، مي تواند، به ترتيب،در اجراي تصميم ها، انتخاب بهترين راه حل، ارزش گذاري براي راه حل ها، و تشخيص مسایل به آنان کمک کند تا در تصميم گيري ها، مشارکتي مناسب تر و موثرتر داشته باشند.
در پايان پژوهش، پيشنهاد هايي در زمينه فراهم کردن امکانات لازم براي دست يابي به دانش بالاتر، اجراي تصميم ها، واگذاري اختيارات و توزيع قدرت، و توجه به پاداش مادي و معنوي ارایه شده است، که براي تدوين خط مشي مشارکت زنان در قانون پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي، توجه به آن ها ضروري است.