مقاله بررسي هاي هيدروژئوشيمي اکيفرزير مخزن سد يامچي اردبيل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1389 در زمين از صفحه 99 تا 113 منتشر شده است.
نام: بررسي هاي هيدروژئوشيمي اکيفرزير مخزن سد يامچي اردبيل
این مقاله دارای 15 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قابليت هدايت الکتريکي
مقاله باقيمانده تبخير
مقاله نسبت جذب سديم
مقاله سختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابازاده سميه
جناب آقای / سرکار خانم: اسپهبد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: معتمد احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنس سازنده هاي زمين شناسي و ويژگي هاي هيدروژئولوژيکي از عوامل موثر در کيفيت آب زيرزميني مي باشد. در اين تحقيق به منظور بررسي کيفي آب زيرزميني تعدادي منابع آبي انتخاب و کاتيونها و آنيونهاي اصلي موجود در آن اندازه گيري گرديد و همچنين قابليت هدايت الکتريکي، باقيمانده تبخير، نسبت جذب سديم و سختي نيز اندازه گيري گرديد و تغييرات آنها مورد بررسي قرار گرفت. بررسي ها تيپ آب را از نوع بي کربناته سديک نشان مي دهد. همچنين بررسي ها از نظر قابليت شرب و مصارف کشاورزي کيفيت آب را از نظر مصارف آشاميدني در حد خوب تا متوسط و از نظر قابليت آبياري با توجه به اينکه بيش از 60 درصد نمونه ها در رده S1C3، S1C2 قرار دارند، در حد متوسط نشان مي دهد.