مقاله بررسي همبستگي بين ارزش صيقلي با ديگر خصوصيات فيزيكي و مكانيكي سنگدانه هاي رويه راه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در پژوهشنامه حمل و نقل از صفحه 39 تا 52 منتشر شده است.
نام: بررسي همبستگي بين ارزش صيقلي با ديگر خصوصيات فيزيكي و مكانيكي سنگدانه هاي رويه راه
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصيات فيزيكي و مكانيكي
مقاله سنگدانه
مقاله ارزش ضربه
مقاله ارزش سايش لوس آنجلس
مقاله وزن مخصوص
مقاله ارزش صيقلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي نژاد محمود
جناب آقای / سرکار خانم: عامري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني شاهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خصوصيات فيزيكي و مكانيكي سنگدانه ها چگونگي كاربرد آنها را براي استفاده در قشر رويه راهها تعيين مي كنند. تاكنون آزمايشهاي فيزيكي و مكانيكي گوناگون، عمدتا تجربي، براي ارزيابي سنگدانه ها به صورت استاندارد معرفي شده اند. اين آزمايشها ويژگي هاي متفاوتي مانند وضعيت هندسي، استحكام و دوام سنگدانه ها را تشريح مي كنند، مطالعات انجام شده در خصوص ويژگي هاي سنگدانه هايي كه در راهسازي استفاده مي شوند نشان داده است كه بين خصوصيات فيزيكي و مكانيكي سنگدانه ها روابط معني داري وجود دارد، ولي در اغلب مطالعات پژوهشي انجام شده، نوع ارتباط دقيقا مشخص نشده است. علاوه بر اين نتايج حاصله به علت تفاوت بين گروه هاي سنگ انتخاب شده و يا عدم جامعيت خانواده سنگ ها متفاوت است. در اين مقاله به منظور دستيابي به ارتباط دقيق بين خصوصيات سنگدانه ها و بررسي ميزان همبستگي بين آنها، ابتدا نمونه هايي از سنگدانه هايي كه از معادن سنگ مختلف تهيه شده و داراي جنس گوناگون بودند شامل كربنات ها، ماسه سنگ ها و آذريني ها انتخاب شدند. سپس برخي آزمايشهاي فيزيكي و مكانيكي شامل وزن مخصوص، ارزش ضربه، ارزش سايش لوس آنجلس، افت وزني در برابر سولفات سديم(ساندنس) و ارزش صيقلي بر روي نمونه هاي انتخاب شده انجام گرفتند. تحليل داده هاي حاصل از انجام آزمايشها نشان داد كه ارزش ضربه با ارزش سايش لوس آنجلس داراي ارتباط خطي و معني داري است. اين رابطه در گروه مشتمل بر سنگ هاي آذرين و ماسه سنگ داراي ارتباط قوي تري نسبت به ساير گروههاي سنگ است. بر اساس بررسي هاي مختلفي كه در خصوص ارتباط بين ارزش صيقلي سنگ با ديگر متغيرهاي فيزيكي و مكانيكي مورد نظر در اين تحقيق انجام شد مشخص گرديد كه در گروه سنگ هاي آذرين، ارزش صيقلي با وزن مخصوص داراي ارتباط خطي است، به طوري كه با افزايش وزن مخصوص مقدار ارزش صيقلي كاهش مي يابد.