مقاله بررسي همبستگي نتايج روش Microscopic-observation drug susceptibility، رنگ آميزي زيل نلسون و کشت در محيط لون اشتاين جانسن در بيماران مشکوک به سل ريوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز 1388 در مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران از صفحه 1 تا 8 منتشر شده است.
نام: بررسي همبستگي نتايج روش Microscopic-observation drug susceptibility، رنگ آميزي زيل نلسون و کشت در محيط لون اشتاين جانسن در بيماران مشکوک به سل ريوي
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سل
مقاله MODS
مقاله زيل نلسون
مقاله لون اشتاين جانسن
مقاله مقاومت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امين زاده زهره
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: منافيان بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: بقايي پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: رنگ آميزي زيل نلسون نمونه خلط، روش ابتدايي تشخيص بيماري سل ريوي است. تشخيص بيماري با کشت تاييد مي شود. در برخي مطالعات، رشد سريع تر ميکروارگانيسم و حساسيت و ويژگي بالاي محيط کشت مايع، نشان داده شده است. هدف از اين مطالعه تعيين همبستگي نتيجه روشMicroscopic-observation drug susceptibility (MODS)  با روش هاي استاندارد در مبتلايان به سل ريوي بود.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي به روش مشاهده اي – مصاحبه اي بود. بررسي بر روي 100 بيمار مشکوک به سل ريوي بستري در بيمارستان مسيح دانشوري انجام شد. از هر بيمار يک نمونه خلط صبحگاهي جهت رنگ آميزي زيل نلسون، کشت در محيط لون اشتاين جانسن و روش MODS جمع آوري شد. مقاومت مايکوباکتريوم توبرکولوزيس جدا شده به روش MODS تعيين گرديد.
يافته ها: رنگ آميزي زيل نلسون در 40 نفر (%40)، کشت در محيط لون اشتاين جانسن در 30 نفر (%30) و روشMODS  در 47 نفر (%47) مثبت شد. بين نتايج روش MODS و کشت رابطه معني دار و همبستگي بين آن ها مستقيم و معني دار بود (r=+0.39, P<0.0001). رابطه بين وجود پلورزي با نتيجه روش MODS معني دار و همبستگي بين آن دو معکوس و معني دار بود (r=-0.23, P<0.05). مقاومت چند دارويي (Multidrug resistance: MDR) %55 بود. ميزان مثبت شدن روش هاي تشخيصي فوق در موارد MDR کمتر بود. همبستگي ابتلا به سل مقاوم و نتيجه روش MODS معني دار، مستقيم و قوي بود .(r=+0.96, P<0.0001)
نتيجه گيري :با افزايش MDR، تسريع در شناخت وضعيت مقاومت حايز اهميت است.  اين امر با روشMODS  ممکن مي باشد. ولي با توجه به شيوع کمتر مثبت شدن اين روش در بيمارانMDR ، بايستي کشت استاندارد نيز در بيماران مشکوک به سل ريوي انجام شود.