مقاله بررسي همراهي برخي عوامل شغلي با عملکرد قاعدگي در پرستاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه 26 تا 34 منتشر شده است.
نام: بررسي همراهي برخي عوامل شغلي با عملکرد قاعدگي در پرستاران
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات قاعدگي
مقاله پرستاران
مقاله ديسمنوره
مقاله سيکل قاعدگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميربلوك فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: شارمي سيده هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي درخانه رويا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سيکل قاعدگي منظم، نتيجه بازخورد منظمي شامل هيپوتالاموس – هيپوفيزقدامي و تخمدان هاست. گزارش هايي مبني بر امکان ارتباط برخي عوامل از جمله سن، کشيدن سيگار، وزن بدن، ورزش، نژاد، شرايط روحي، ساعت کار، استرس کاري، احساس رضايت از زندگي، سن اولين قاعدگي، تحصيلات، تاهل و رژيم غذايي با تغيير عملکرد قاعدگي وجود دارد.
هدف: بررسي همراهي عملکرد قاعدگي با برخي عوامل کاري در پرستاران.
مواد و روش ها: اين پژوهش مطالعه اي تحليلي – مقطعي در جامعه تمام پرستاران شاغل در سه بيمارستان پورسينا، رازي و حشمت رشت بود. از 320 پرسشنامه تکميل شده با توجه به معيارهاي خروج از مطالعه، اطلاعات 301 پرسشنامه بررسي شد. در هر پرسشنامه، برخي عوامل کاري (نظير ساعت کار، شيفت کاري و محل کار) و چگونگي عملکرد قاعدگي آنان (نظير طول دوره قاعدگي، طول روزهاي خونروي، نظم سيکل، ديسمنوره) در مدت 6 ماه پيش از آن پرسيده شد. پرسشنامه ها در دو ماه متوالي جمع آوري و سپس آناليز داده ها با نرم افزار  SPSS.14و آزمون آماري Chi-square وANOVA  انجام شد.
نتايج: از کل پرستاران 259 نفر (%86.۰4) ديسمنوره، 51 نفر (16.94%) تعداد روزهاي خونروي غير طبيعي، 59 نفر (%19.6) طول سيکل غيرطبيعي و 60 نفر (%19.9) اختلال نظم سيکل داشتند. در بررسي ما، ديسمنوره با ساعت کاري (P=0.04) و تعداد روزهاي خونروي با محل کار (P=0.001) و تعداد روزهاي خونروي با شيفت کاري (P=0.001) ارتباط آماري معني داري داشت. در اين بررسي بين ساير موارد ارتباط معني دار بدست نيامد.
نتيجه گيري: برخي عوامل کاري از جمله ساعت کاري، با ديسمنوره، محل کار و شيفت کاري با تعداد روزهاي خونروي همراهي دارد.