مقاله بررسي همگرايي زمان تعادل و بازده جذب سرب توسط پوسته شلتوک و کربن فعال در غلظت هاي کم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در محيط شناسي از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي همگرايي زمان تعادل و بازده جذب سرب توسط پوسته شلتوک و کربن فعال در غلظت هاي کم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب
مقاله پوسته شلتوک
مقاله کربن فعال
مقاله زمان تعادل
مقاله بازده جذب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شامحمدي حيدري زمان
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي ارمندي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، از جاذب هاي پوسته شلتوک و کربن فعال براي حذف يون سرب از محيط آبي در pH=6 استفاده شد. در سري آزمايش هاي بچ مشخصه هايي مانند زمان ماند و غلظت ورودي يون فلزي مورد مطالعه قرار گرفتند. بررسي زمان تعادل در غلظت هاي مختلف نشان داد که با کاهش غلظت اوليه محلول از ۵۰ ميلي گرم بر ليتر به ۱ ميلي گرم بر ليتر، زمان تعادل براي هر دو جاذب کاهش يافته و همگرا مي شوند. در اين حالت زمان تعادل کربن فعال و پوسته شلتوک به ترتيب برابر ۴۵ و ۶۰ دقيقه به دست آمد. همچنين با افزايش غلظت اوليه از ۵۰ ميلي گرم بر ليتر به ۵۰۰ ميلي گرم بر ليتر، زمان تعادل کاهش يافته و با هم برابر شدند. در اين حالت زمان تعادل کربن فعال و پوسته شلتوک با هم برابر و مقدار آن ۶۰ دقيقه به دست آمد. حداکثر زمان تعادل براي جاذب هاي کربن فعال و پوسته شلتوک به ترتيب برابر ۹۰ و ۱۲۰ دقيقه به دست آمد. بررسي بازده جذب در غلظت هاي مختلف نشان داد که با کاهش غلظت اوليه محلول، بازده جذب براي هر دو جاذب افزايش يافته و به هم نزديک مي شوند. حداکثر بازده جذب براي پوسته شلتوک و کربن فعال در غلظت اوليه ۱ ميلي گرم بر ليتر به دست آمد. بازده به دست آمده در اين غلظت تقریبا برابر ۹۸ و ۷/۹۹ درصد است. در اين تحقيق، مدل هاي جذب سينتيک نيز مورد مطالعه قرار گرفت و مدل هو و همکاران (۱۹۹۶) در مقايسه با مدل لاگرگرن (۱۸۹۸) داده ها را بهتر توصيف کرد. همچنين، برازش مدل هاي ايزوترم جذب لانگموير و فروندليچ بر داده ها ي جذب نشان داد که مدل فروندليچ داده هاي آزمايش را بهتر توصيف مي کند.