مقاله بررسي واكنش ارقام مختلف زيتون به جدايه هاي برگريز و غير برگريز قارچ .Verticillium dahliae Kleb در استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1389 در حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه 406 تا 412 منتشر شده است.
نام: بررسي واكنش ارقام مختلف زيتون به جدايه هاي برگريز و غير برگريز قارچ .Verticillium dahliae Kleb در استان گلستان
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Verticillium dahliae
مقاله زيتون
مقاله ارقام
مقاله مقاومت
مقاله برگريز
مقاله غير برگريز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطار ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: راهنما كامران
جناب آقای / سرکار خانم: عراقي ميرمعصوم
جناب آقای / سرکار خانم: صدروي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: صلاتي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژمردگي ورتيسيليومي زيتون كه توسط قارچ Verticillium dahliae Kleb. ايجاد مي شود، يكي از بيماري هاي خطرناک زيتون در استان گلستان است. در اين تحقيق دو جدايه برگريز و دو جدايه غير برگريز قارچ Verticillium dahliae از زيتون به نهال هاي 18-16 ماهه 8 رقم زيتون شامل ارقام کنسرواليا، کروناکي، کالامون، زرد، بليدي، ميشن، مانزانيلا و سويلانا به روش فرو بردن ريشه در سوسپانسيون اسپور با غلظت حدود 4×106 اسپور در ميلي ليتر تلقيح گرديد. آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با سه تکرار انجام شد. نهال ها به مدت 11 هفته در شرايط گلخانه با دماي 35- 25 درجه سانتي گراد نگهداري شدند. شدت بيماري به روش شماره دهي از 5-0 ارزيابي شد. ميانگين شدت بيماري ايجاد شده در ارقام بر اساس آزمون LSD در سطح 1 درصد داراي اختلاف معني دار بود. ارقام کالامون و کروناکي با ميانگين شدت بيماري 1.71 و 1.85 کمترين حساسيت و ارقام ميشن، کنسرواليا، زرد و بليدي با ميانگين شدت بيماري 3.85، 3.8، 3.75 و 3.33 بيشترين حساسيت را داشته و ارقام مانزانيلا و سويلانا با 3 و 2.61 تا حد متوسطي به بيماري حساس بودند.