مقاله بررسي وجود بافت هاي غير مجاز در انواع سوسيس و کالباس عرضه شده در مراکز توزيع شهر کرمانشاه 88-1387 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1390 در افق دانش از صفحه 55 تا 59 منتشر شده است.
نام: بررسي وجود بافت هاي غير مجاز در انواع سوسيس و کالباس عرضه شده در مراکز توزيع شهر کرمانشاه 88-1387
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بافت غيرمجاز
مقاله فرآورده گوشتي
مقاله کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي احسان
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعي مظفر
جناب آقای / سرکار خانم: الماسي علي
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتي فر نبي
جناب آقای / سرکار خانم: بهلولي اسكويي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: تحويليان رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: گوشت و فرآورده هاي گوشتي به عنوان يک منبع غني از پروتئين از اهميت ويژه اي در رژيم غذايي برخوردار مي باشند. لذا لزوم ايجاد يک روش دقيق براي کنترل کيفيت اين ماده غذيي لازم به نظر مي رسد. مطالعه حاضر به منظور شناسايي و تشخيص بافت هاي غير مجاز در محصولات سوسيس و کالباس مورد عرضه در مراکز توزيع شهر کرمانشاه در سال 88-1387 بوده است.
روش تحقيق: اين مطالعه از نوع توصيفي-مقطعي و حجم نمونه پژوهش 720 نمونه سوسيس و کالباس تهيه شده از مراکز توزيع شهر کرمانشاه بوده است که از نظر بافت هاي غير مجاز مورد بررسي قرار گرفته است. پس از نمونه گيري، تهيه مقاطع بافتي و رنگ آميزي انجام شد. تشخيص بافت ها به کمک ميکروسکوپ و توسط متخصصين بافت شناس انجام گرفت.
يافته ها: عضله اسکلتي در 96.2 درصد از نمونه ها وجود داشت و در3.8  درصد نمونه ها يافت نشد، در 30.8 درصد نمونه ها بافت چربي مشاهده شد. در 19.2 درصد نمونه ها عضله قلبي يافت شد. در96.2  درصد نمونه ها غضروف و استخوان بالغ يافت شد. در 57.6 درصد نمونه ها استخوان نا بالغ يافت شد. فراواني حضور هر يک از بافت هاي طحال، مري، آئورت، غدد بزاقي، غدد ترشحي لوله گوارش، گره لنفاوي، مو، ريه و زبان 3.8 درصد بود. فراواني حضور هر يک از بافت هاي پستان، اپيدرم پوست و عصب 7.7 درصد بود. فراواني حضور بافت همبند و عضلات صاف هر کدام 27 درصدبود. فراواني حضور حفره هاي خالي و رگ هر کدام 46.1 درصد بود. در 100 درصد نمونه ها بافت هاي گياهي تشخيص داده شد.
نتيجه گيري: حضور بافت هاي غير مجاز در فرآورده هاي گوشتي توليدي در کارخانجات استان کرمانشاه باعث افزايش نگراني ها در مورد سلامت اين محصولات گشته و اعمال کنترل دقيق تر و کامل تري بر توليد اين گروه از مواد غذايي را ضروري مي سازد.