مقاله بررسي وضعيت ذخاير آهن و شيوع کم خوني فقر آهن در مبتلايان به بيماري مزمن کليوي در مراحل پيش از دياليز (pre-dialysis) و همودياليز نگهدارنده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير 1388 در دانشور از صفحه 17 تا 22 منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت ذخاير آهن و شيوع کم خوني فقر آهن در مبتلايان به بيماري مزمن کليوي در مراحل پيش از دياليز (pre-dialysis) و همودياليز نگهدارنده
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فريتين،کم خوني فقر آهن
مقاله نارسايي مزمن کليوي
مقاله همودياليز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشار رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ثانوي سوزان
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: طالقاني دوزدوزاني حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: کم خوني يكي ازعوارض اصلي بيماري مزمن کليوي (CKD) است و علل متعددي دارد. توليد ناكافي اريتروپويتين، علت اصلي کم خوني است و کمبود آهن، عامل مهم ديگر است. هدف اين مطالعه بررسي ذخاير آهن و شيوع کم خوني در CKD، در مراحل pre-dialysis و انجام همودياليز است.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت مقطعي و توصيفي – تحليلي بر روي90 بيمار مبتلا به CKD (54 بيمار همودياليزي و 36 بيمار(pre-dialyzed) ) در بيمارستان شهيد مصطفي خميني تهران انجام گرفت. هموگلوبين، اشباع ترانسفرين  (TSAT)، فريتين، آهن سرم   (SI)و شاخص هاي گلبول قرمز (RCI) جهت بررسي آنمي فقر آهن (IDA)  اندازه گيري شدند. اطلاعات مورد نظر با استفاده از نرم افزار SPSS, 16 تجزيه و تحليل گرديدند.
نتايج: فراواني آنمي در بيماران همودياليزي و pre-dialyzed،79.6  و 75 درصد بود. IDA در بيماران همودياليزي و pre-dialyzed  در 11.1 و 5.6 درصد موارد وجود داشت و فقر آهن مطلق به ترتيب در 11.1 و 8.3 درصد و فقر آهن عملکردي، در 24.1 و 30.6 درصد موارد مشاهده گرديدند. ارتباط آماري معناداري بين علايم آنمي، عللCKD، مدت زمان دياليز و IDA يافت نشد (07/p=0). فقر آهن عملکردي در هر دو گروه با دريافت اريتروپويتين، رابطه معناداري داشت (001/p<0). بيماراني که آهن تزريقي دريافت مي کردند در مقايسه با آهن خوراکي،هموگلوبين،TSAT  و SI بالاتري داشتند (001/p<0). دامنه توزيع حجمي گلبول قرمز و RCI به تنهايي معيارهاي مناسبي براي تشخيص IDA در CKD نبودند.
نتيجه گيري: درمان IDA با آهن تزريقي نسبت به آهن خوراکي، ارجحيت دارد. SI و فريتين (حساسيت43.90، 46.34 درصد) و RCI به تنهايي معيار مناسبي جهت بررسي ذخاير آهن نيستند ولي TSAT (حساسيت 73.17 درصد) معيار مناسبتري است.