مقاله بررسي وضعيت شاخص هاي اجتماعي مسکن در مناطق روستايي شهرستان اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مسكن و محيط روستا از صفحه 32 تا 49 منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت شاخص هاي اجتماعي مسکن در مناطق روستايي شهرستان اهواز
این مقاله دارای 18 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسکن
مقاله شاخص هاي اجتماعي
مقاله شاخص هاي کمي و کيفي
مقاله مناطق روستايي
مقاله شهرستان
مقاله اهواز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شاخص هاي مسکن شايد مهم ترين و کليدي ترين ابزار در برنامه ريزي مسکن باشند. شاخص هاي اجتماعي مسکن يکي از وسايل و شيوه هاي شناخت ويژگي هاي مسکن به شمار مي روند که مي توان به کمک آنها پارامترهاي موثر در امر مسکن را شناخت و هر گونه برنامه ريزي و تصميم صحيح براي مسکن را تسهيل نمود.
هدف اين مقاله بررسي وضعيت شاخص هاي کمي و کيفي اجتماعي مسکن مناطق روستايي شهرستان اهواز مي باشد. روش تحقيق ترکيبي از روش هاي توصيفي، تحليلي و موردي-ميداني يا موردي-ژرفانگر است.
نتايج بررسي و مقايسه شاخص هاي اجتماعي مسکن در مناطق روستايي شهرستان اهواز طي سال هاي 1345 الي 1385 نشان مي دهد که از نظر شاخص هاي اجتماعي کمي مسکن (تراکم خانوار در واحد مسکوني، تراکم نفر در اتاق و تراکم نفر در واحد مسکوني) در وضعيت مناسب و بهينه قرار ندارند. ليکن از نظر شاخص هاي اجتماعي کيفي (ميانگين سطح زيربناي واحدهاي مسکوني، دوام مصالح)، مالکيت و نحوه تصرف و امکانات زيرساختي و خدمات اساسي واحدهاي مسکوني روند روبه رشدي (بهبودي نسبي) داشته اند. از اين رو برنامه ريزان و مديران مسکن بايد از يک سو به اهميت شاخص هاي اجتماعي در بهبود کيفيت مسکن توجه نموده و از سوي ديگر مساله مسکن را در ارتباط با کليه عوامل مربوطه اعم از کمي و کيفي مورد بررسي و امعان نظر قرار دهند، همچنين با ديدي جامع و همه سونگر و به طور اساسي و جدي تر نقش شاخص هاي اجتماعي را در برنامه هاي توسعه مسکن لحاظ کنند.