مقاله بررسي وضعيت موجود و آسيب شناسي آموزش زبان انگليسي در مهد کودک ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در پژوهش زبان هاي خارجي از صفحه 55 تا 69 منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت موجود و آسيب شناسي آموزش زبان انگليسي در مهد کودک ها
این مقاله دارای 15 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش زبان انگليسي
مقاله پژوهش کيفي
مقاله زبان دوم
مقاله مهدکودک
مقاله مشاهده و مصاحبه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيش قدم رضا
جناب آقای / سرکار خانم: طباطباييان مريم سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي وضعيت موجود آموزش زبان انگليسي و آسيب شناسي آن در مهد کودک ها است. بدين منظور22 مهد کودک در سطح شهر مشهد انتخاب شدند، مورد مشاهده قرار گرفتند و در موارد لزوم، با مسوولان و معلمان مهد کودک ها مصاحبه انجام شد. نتايج اين پژوهش کيفي نشان داد که مهد کودک ها فضاها و امکانات آموزشي مطلوب و مناسب آموزشي را ندارند، فاقد برنامه آموزشي مدون براي آموزش زبان انگليسي اند، معلمان اين مراکز عموما فاقد صلاحيت تدريس اند، آنان با روش هاي آموزشي کودکان و زبان انگليسي آشنايي کمي دارند و توجه خاص را به نيازهاي عاطفي، شناختي و اجتماعي کودکان ندارند. در پايان، پيشنهادهايي براي ارتقاي سطح آموزش زبان انگليسي کودکان در مهد کودک ها به مسوولان و معلمان داده شد.