مقاله بررسي وضعيت ميکروفلوراي دهان در بيماران همودياليز و پيوند کليه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از صفحه 121 تا 127 منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت ميکروفلوراي دهان در بيماران همودياليز و پيوند کليه
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همودياليز
مقاله پيوند کليه
مقاله ميکروفلوراي دهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهاروند مريم
جناب آقای / سرکار خانم: احمديه آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: جلادت هومن
جناب آقای / سرکار خانم: ياسري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ميزان افزايش بيماري هاي کليوي در جهان سالانه %5 گزارش شده است. ابهاماتي در مورد افزايش يا کاهش پوسيدگي دندان ها و بيماري هاي پريودنتال در اين بيماران وجود دارد به طوري که گروهي از مطالعات ميزان باکتري هاي پوسيدگي زا و ريسک پوسيدگي را در اين گروه بالا و گروهي ريسک ايجاد پوسيدگي را در اين بيماران کمتر از افراد سالم مي دانند. با توجه به تناقضات فوق، اين تحقيق با هدف تعيين وضعيت ميکروفلوراي دهان در بيماران همودياليز و پيوند کليه طراحي شد.
مواد و روشها: در اين مطالعه historical cohort، بيماراني که حداقل 6 ماه تحت همودياليز بودند و بيماران پيوند کليه که حداقل 24 ماه از زمان پيوند موفق ايشان گذشته بود و تعدادي گروه شاهد که عملکرد کليوي طبيعي داشتند. از نظر وضعيت ميکروفلوراي دهاني به روش رنگ آميزي و کست و تشخيص افتراقي ميکرو فلور هوازي و بي هوازي مورد بررسي و مقايسه قرار گرفتند. آناليز آماري با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 15 و آزمون هاي Chi-square، آناليز واريانس و t-test جهت مقايسه ميانگين ميکروب ها در بين گروههاي مختلف به کار رفت.
يافته ها: در سه گروه دياليز، پيوند و شاهد به ترتيب: لگاريتم تعداد کانديدا 1.29، 1.26، 0.52، استرپتوکوک موتانس 3.55، 3.40، 3.70، لاکتوباسيل 0.49، 0.42، 0.20 و پورفيروموناس 0.31، 0.24، 0.20 تعيين گرديد. تنها ميکروارگانيسم کانديدا در گروه دياليز و پيوند به طور معني داري بالاتر از گروه شاهد بود (P=0.05).
نتيجه گيري: ميکروارگانيسم کانديدا در گروه دياليز و پيوند کليه از گروه شاهد بيشتر است.