مقاله بررسي وضعيت نگهداري و تعميرات خودرويي راهنمايي و رانندگي ناجا با مدل اسکاپ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در مطالعات مديريت ترافيك از صفحه 67 تا 84 منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت نگهداري و تعميرات خودرويي راهنمايي و رانندگي ناجا با مدل اسکاپ
این مقاله دارای 18 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگهداري و تعميرات خودرويي
مقاله انسان افزار
مقاله اطلاعات افزار
مقاله سخت افزار
مقاله سازمان افزار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي هاي به عمل آمده در مجموعه نگهداري و تعميرات، حاکي از آن است که علي رغم انجام نگهداشت مناسب از خودروهاي راهور ناجا، فعاليت هاي آن معطوف به هدف نمي باشد. اين امر، محقق را بر آن داشت تا تحقيق حاضر را با عنوان “بررسي وضعيت نگهداري و تعميرات خودرويي راهور ناجا با مدل اسکاپ” و با هدف اساسي، تعيين فاصله سيستم فعلي نگهداري و تعميرات با وضعيت مطلوب را به انجام رساند.
روش انجام تحقيق ميداني است و جمع آوري اطلاعات به وسيله پرسشنامه از جامعه آماري که کارکنان کارشناسان نت و مسوولين آماد و پشتيباني راهور ناجا هستند، انجام گرديده است و حجم نمونه به روش تصادفي طبقه اي انتخاب شده است. پس از شناسايي متغيرهاي تحقيق، مولفه هاي اصلي و عوامل متغيرها شناسايي و مدل مفهومي ترسيم گرديد. آنگاه پرسشنامه تحقيق بر آن اساس تهيه و پس از سنجش روايي و پايايي، توزيع و جمع آوري شد. يافته هاي تحقيق نشان داد که سيستم فعلي نگهداري و تعميرات خودرويي راهور ناجا با توجه به مولفه و عوامل متغيرهاي مورد بررسي تا رسيدن به شرايط مطلوب فاصله قابل توجهي دارد، و پيشنهاد گرديد براي دستيابي به شرايط مطلوب لازم است سطح دانش، مهارت و اطلاعات فني کارکنان نگهداري و تعميرات با آموزش هاي تخصصي و حين خدمت ارتقا يابد. همچنين بهره گيري از مديران متخصص و دانش محور جهت هدايت و رهبري سيستم نگهداري و تعميرات خودرويي راهور ناجا موثر خواهد بود.