مقاله بررسي ويژگي هاي روان سنجي مقياس افسردگي دانشجويان (USDI) در دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1387 در مطالعات روان شناختي از صفحه 125 تا 149 منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگي هاي روان سنجي مقياس افسردگي دانشجويان (USDI) در دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه تهران
این مقاله دارای 25 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقياس افسردگي دانشجويان (USDI)
مقاله ويژگي هاي روان سنجي
مقاله همساني دروني
مقاله روايي محتوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي الهه
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي شريف علي
جناب آقای / سرکار خانم: شالچي بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسي ويژگي هاي روان سنجي مقياس افسردگي دانشجويان (USDI) و همبستگي آن باپيشرفت تحصيلي انجام شده است. از ميان دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه تهران، 442 نفر (246 پسر و 196 دختر) در بررسي مشخصات روان سنجي مقياس USDI شرکت كردند. نتايج حاصل از اعتبارسنجي به دو شيوه همساني دروني و ثبات زماني نشان داد که اعتبار مقياس USDI بر اساس آلفاي کرونباخ 93/0 و با استفاده از روش بازآزمايي، 86/0 است. بررسي هاي مرتبط با روايي محتوا، همزمان، واگرا، پيش بين، تفکيکي و سازه USDI مويد روايي مقياس مذکور است. يافته هاي حاصل از تحليل عاملي اکتشافي همانند فرم اصلي نشان داد، سه عامل رخوت و بي حالي، شناختي ـ هيجاني و انگيزه تحصيلي مقياس USDI را تشکيل مي دهند. از اين مطالعه چنين نتيجه مي شود که مقياس USDI ابزاري معتمد و روا براي سنجش افسردگي دانشجويان است.