مقاله بررسي و سنجش نيازهاي اطلاعاتي داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزمون سراسري در شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در آموزش عالي ايران از صفحه 43 تا 65 منتشر شده است.
نام: بررسي و سنجش نيازهاي اطلاعاتي داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزمون سراسري در شهر تهران
این مقاله دارای 23 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ياز اطلاعاتي
مقاله سنجش نياز
مقاله آزمون سراسري
مقاله سازمان سنجش آموزش کشور
مقاله داوطلب آزمون
مقاله شهر تهران
مقاله تحليل عاملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يادگارزاده غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پرند كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي آرش
جناب آقای / سرکار خانم: خدايي ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
داوطلبان در فرايند آزمون سراسري نيازمند دسترسي به منابع اطلاعاتي موثقي هستند که آنها را در اين آزمون خطير راهنمايي کند. از اين رو هدف مقاله حاضر بررسي و سنجش نيازهاي اطلاعاتي داوطلبان آزمون سراسري شهر تهران در سال 1385 است. جامعه مورد مطالعه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته شهر تهران بوده اند که از بين آنها با روش تصادفي 352 نفر به عنوان نمونه مورد بررسي قرار گرفته اند. ابزار جمع آوري داده و اطلاعات يک پرسش نامه محقق ساخته بود که با روايي و پايايي مناسب بر روي داوطلبان اجرا گرديد. داده ها با توجه به مقياس جمع آوري، با روش هاي آماري تحليل عاملي(به منظور کاهش ابعاد متغير و يافتن عوامل متجانس)، آزمون کروسکال واليس و ويل کاکسون (مقايسه بين گروهها) تجزيه و تحليل شده است. نتايج نشان داد نيازهاي اطلاعاتي داوطلبان آزمون سراسري عبارتند از: «استفاده از نرم افزارهاي آموزشي، آشنايي با رشته ها، دانشگاهها و شيوه گزينش علمي، آشنايي و دسترسي به کتاب هاي کمک آموزشي، شرکت در آزمون هاي آزمايشي، مطالعه هفته نامه پيک سنجش، دسترسي به منابع طرح سوال، نحوه تکميل فرم انتخاب رشته و زمان آن، برنامه ريزي دقيق براي مطالعه، دوري از عوامل اضطراب زا، آگاهي از نکات فني انتخاب رشته، در اختيار داشتن مشاور و راهنما». نتايج همچنين نشان داد تفاوت نيازهاي داوطلبان با توجه به گروه آزمايشي و نوع ديپلم معني دار نبود، اما اين تفاوت با توجه به جنس معني دار بود.