مقاله بررسي يافته هاي آنژيوگرافي بيماران مبتلا به خونريزي ساب آراکنوئيد مراجعه کننده به مرکز تصوير برداري امام خميني به روش Flat Panel و Conventional در فاصله زماني 1386- 1385 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از صفحه 274 تا 279 منتشر شده است.
نام: بررسي يافته هاي آنژيوگرافي بيماران مبتلا به خونريزي ساب آراکنوئيد مراجعه کننده به مرکز تصوير برداري امام خميني به روش Flat Panel و Conventional در فاصله زماني 1386- 1385
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خونريزي ساب آراکنوئيد (SAH)
مقاله آنوريسم
مقاله مالفورماسيون شرياني- وريدي(AVM)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاقاني الميرا
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزنيا كاووس
جناب آقای / سرکار خانم: قناعتي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نشان الهام
جناب آقای / سرکار خانم: شكيبا مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: خونريزي ساب آراکنوئيد (SAH) از مشکلات عروق مغزي شايع و پيچيده اي است که 30 درصد ضايعات عروق مغزي را تشکيل مي دهد. هدف اين مطالعه، بررسي يافته هاي آنژيوگرافي مغزي بيماران مبتلا بهSAH  بود.
 روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي-تحليلي ، تمامي بيماران SAH در فاصله زماني 1386-1385 به صورت سرشماري وارد مطالعه شدند. جهت ارزيابي آنژيوگرافي بيماران در گروه اول از روش Flat panel و در گروه دوم از روش Conventional استفاده شد.
يافته ها: بيشترين پاتولوژي آنوريسم ساکولر و شايع ترين شاخه درگير  A Communicating A بود. سابقه بيماري عروق مغزي و سابقه بيماري پلي کيستيک کليه ارتباط معني داري با وجود پاتولوژي در آنژيوگرافي داشت. در حالي که کشيدن سيگار، سابقه مثبت افزايش فشار خون، ابتلا به چربي خون بالا، بستري در CCU يا ICU ارتباط معني داري با پاتولوژي موجود در آنژيوگرافي بيماران نداشت. آنژيوگرافي به روش Flat Panel  قادر به تشخيص پاتولوژي بيشتري نسبت به روش Conventional بود (.(P=0.03
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که احتمال رويت ضايعات عروقي در روش Flat panel بيش از روش  Conventional است و سابقه بيماري عروق مغزي و سابقه بيماري پلي کيستيک کليه خطر ابتلا به SAH را افزايش مي دهد.