مقاله بررسي پارامترهاي ژنتيكي در برخي از صفات گندم با استفاده از روش تلاقي دي آلل در دو شرايط نرمال و تنش خشكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 13 تا 24 منتشر شده است.
نام: بررسي پارامترهاي ژنتيكي در برخي از صفات گندم با استفاده از روش تلاقي دي آلل در دو شرايط نرمال و تنش خشكي
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله خشکي
مقاله تجزيه دي آلل
مقاله پارامترهاي ژنتيکي
مقاله ترکيب پذيري عمومي و خصوصي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طوسي مجرد مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: بي همتا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خدارحمي منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه نحوه توارث مقاومت به خشكي در برخي ازصفات گندم، هفت رقم گندم نان، به همراه نتاج آن ها بر اساس طرح آميزشي داي آلل يك طرفه، در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار، در دو شرايط نرمال و تنش خشكي در سال 1383 در مزرعه موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر كاشته شد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه درهر دو شرايط نرمال و تنش خشكي بين ژنوتيپ ها براي كليه صفات بجز صفات سرعت پر شدن دانه و دوره پر شدن دانه در شرايط تنش تفاوت معني داري در سطح احتمال يك درصد وجود دارد. نتايج تجزيه دي آلل نشان داد كه در هر دو شرايط نرمال و تنش خشكي قابليت تركيب پذيري عمومي كليه صفات بجز صفت تعداد سنبله در بوته در شرايط تنش خشكي در سطح احتمال يك درصد معني دار است. قابليت تركيب پذيري خصوصي كليه صفات بجز تعداد روز تا رسيدگي درهر دو شرايط نرمال و تنش خشكي در سطح احتمال يك درصد معني دار است. در كنترل اغلب صفات هم اثر افزايش و هم اثر غيرافزايشي دخالت دارند و افزايش اكثر صفات با آلل هاي غالب كنترل مي  شود. در شرايط نرمال صفات تعداد سنبلچه بارور در سنبله و طول بيرون آمدگي پدانكل و در شرايط تنش خشكي صفت عملكرد دانه سنبله بيشترين مقدار وراثت پذيري عمومي را دارا بودند.